Studiegids

nl en

Werkcollege BA2: Prentkunst Albrecht Dürer

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

Albrecht Dürer is veruit de meest intrigerende kunstenaar in noordelijk Europa in de zestiende eeuw. Zijn immense oeuvre kent geen gelijke onder zijn tijdgenoten en is een bron van inspiratie tot op de huidige dag. De Universiteit Leiden bezit een groot deel van zijn grafische oeuvre, van de iconische prenten zoals de Melencolia, Hieronymus in zijn studeerkamer en de H. Eustachius en het hert, zijn grote houtsnede-cycli, zijn werken voor keizer Maximiliaan en zijn boeken over perspectief en vormleer, ze zijn allemaal in Leiden te vinden. De bestudering van dit oeuvre staat centraal in de werkcolleges maar er zal ook aandacht zijn voor het schilderwerk, de tekeningen en de ontwerpen voor andere kunstvormen. Een of twee excursies naar een museum maken deel uit van de collegereeks.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunnen werken met de middelen om onderzoek te doen naar hedendaagse prenten en tekeningen; teksten over een specifiek onderwerp m.b.t. de grafische kunsten (in context) analytisch kunnen lezen, en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord kunnen omgaan met kostbaar materiaal uit de bijzondere collecties van de UBL en dit ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de verschillende grafische technieken die hedentendage worden gebruikt

 • Vaardigheid ontwikkelen met het vinden van specifieke informatie over de hedendaagse grafische kunsten.

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende lijst met relevante informatie kunnen opstellen.

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Zie roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcollege bijeenkomsten (2 uur p.w. x 13 weken)
10 uur: Opdrachten
10 uur (2 × 5 uur): Excursies
16 uur: Voorbereiding referaat en maken presentatie (powerpoint)
78 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk —-
140 uur

Toetsing

Toetsing wordt gedaan aan de hand van het samenstellen van een portfolio en en het verzorgen van een presentatie.

A Samenstelling van een portfolio
(dit onderdeel bepaalt in totaal 80% van het eindcijfer)

 • Uitvoerige technische beschrijving van een prent en een tekening (10%)

 • Onderzoeksvoorstel met informatieverslag (10%)

 • 2 excursies

 • Werkstuk van ca. 3000 woorden over een voor de werkgroep relevant onderwerp (60%)

 • B. Mondelinge presentatie van het onderzoek

 • De presentatie wordt ondersteund door een powerpoint en van relevant materiaal uit de bijzondere collecties (20%)

Compensatie: Alle onderdelen, met uitzondering van de excursies, moeten worden afgesloten met minimaal een 6.0. Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle onderdelen. Voor de excursies is een actieve deelname verplicht, maar er wordt geen cijfer gegeven. In het geval van afwezigheid bij een of twee excursies wordt een vervangende opdracht gegeven.

Herkansing: één herkansing per onvoldoende onderdeel. Voor het onderdeel Mondelinge presentatie zal indien nodig een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Berichten

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Samenvattingen en PowerPoints

 • Opdrachten

 • Inleveren van opdrachten via Turnitin

Literatuur

 • Literatuur wordt opgegeven tijdens de bijeenkomsten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

Maximaal 20 deelnemers.