Studiegids

nl en

Literatuur tentamen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis met succes hebben afgerond. Verdere toegangseis: twee afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) of het equivalent daarvan.

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s (exclusief eventuele afbeeldingen), functioneert als oriëntatie op en/of verdieping bij het bachelorwerkstuk in een van de specialisaties van de BA. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Deze docent kan eventueel ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

  • Op academisch niveau een selectie kunsthistorische boeken en artikelen kritisch en in samenhang kunnen bestuderen en evalueren.

  • In staat zijn om onderbouwde kritiek te geven op een breed scala aan kunsthistorische teksten, met aandacht voor en begrip van de structuur, redenatie en argumentatie in deze teksten.

  • De kennis en het inzicht hebben, nodig om verschillende vormen van kunst en media van een specifiek cultuurgebied en/of een specifieke periode te relateren aan productiemethoden en de wijze waarop deze kunstvormen in heden en verleden zijn geïnterpreteerd.

  • Onderscheid kunnen maken tussen verschillende benaderingen en theoretische kaders in de kunsthistorische discipline en weten hoe men deze kan inzetten bij de bestudering van verschillende vormen van kunst en media.

  • Weten hoe topics op het gebied van de geschiedenis van kunst en cultuur, en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar, in verband gebracht kunnen worden met de maatschappelijke relevantie van diverse media- en kunstvormen en / of het functioneren van collecties en musea.

  • Kunsthistorische literatuur analytisch kunnen lezen en er een beredeneerd oordeel over kunnen vellen in een gesprek met een ervaren kunsthistoricus.

Rooster

Datum en tijd van het mondeling literatuurtentamen wordt individueel afgesproken met de betrokken docent. De duur van het tentamen kan per docent verschillend zijn, maar ligt gewoonlijk ergens tussen 1 en 3 uur.

Onderwijsvorm

  • Literatuurstudie (zelfstudie).

Studielast

De totale studielast voor een literatuurtentamen is 5 ects (140 uur)

138 uur: Bestuderen van circa 700 pagina's wetenschappelijke literatuur (à 5 pagina's/uur, exclusief beeldmateriaal)
2 uur: Mondeling of schriftelijk (essay) tentamen —-
140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk (essay) of mondeling tentamen van circa 1 tot 3 uur (100%).

Compensatie: niet van toepassing.

Herkansing: één herkansing.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Docenten kunnen op Blackboard kenbaar maken welke keuzemogelijkheden er zijn wat betreft de literatuurlijst (per specialisatie).

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met een docent samengesteld en zal in beginsel bestaan uit een persoonlijke keuze uit een vastgestelde lijst per afstudeerrichting. Zo kan het literatuurtentamen een goede voorbereiding zijn op het BA eindwerkstuk. In totaal lees je circa 700 pagina’s (uit een mix van boeken en wetenschappelijke tijdschrijften). Algemene informatie is te vinden op de bij dit programmaonderdeel horende Blackboard-site.

Aanmelden

Meld je voor dit studie-onderdeel aan bij de Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Niet van toepasssing.

Contact

Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

Het literatuurtentamen kan in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden als alternatief voor een component van het studieprogramma van de BA Kunstgeschiedenis of de premaster Arts and Culture. In alle gevallen is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Neem bij vragen contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis.