Studiegids

nl en

Het Marshall Plan in Trans-Atlantisch Perspectief

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.

Beschrijving

Op 5 juni 1947 sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall zijn befaamde Harvard speech uit waarin hij een helpende hand uitstak naar het door oorlog verwoeste Europa in de vorm van het Europese Herstelprogramma, beter bekend als het Marshall Plan. Ook vandaag de dag spreekt dit plan nog tot de verbeelding. Zo riep Al Gore op om een ‘Global Marshall Plan’ op te zetten om de klimaatproblematiek aan te pakken, verklaarde de voormalige Britse premier Gordon Brown dat alleen een initiatief zo ambitieus als het Marshall Plan een oplossing kan bieden voor de Syrische vluchtelingencrisis en liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel inspireren door het Europese Herstelprogramma door een Europees ‘Marshall Plan’ voor het Afrikaanse continent voor te stellen.

In deze cursus leggen we het originele Marshall Plan onder de loep door te kijken naar de ontwikkeling, intenties en ambities, uitvoering en promotie van dit hulpprogramma en zullen we aandacht besteden aan relevante historiografische debatten, onder andere over de effecten van het Europese Herstelprogramma. Dit allemaal zal gebeuren vanuit een trans-Atlantisch perspectief.

In onze verkenning van deze geschiedenis zullen primaire bronnen zoals speeches, posters, overheidsmemoranda, kranten, documentaire film en diplomatieke telegrammen een centrale rol spelen. Binnen het kader van dit college zal ook ten minste één archiefbezoek worden gepland. Het kan zijn dat dit bezoek buiten de reguliere collegetijden valt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa.
  8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) is bekend met de na-oorlogse transatlantische betrekkingen en in het bijzonder de rol van het Marshall Plan hierin.

 • 10) kan relevante onderzoeksmethodes en –technieken toepassen teneinde het Marshall Plan vanuit diverse perspectieven en aan de hand van diverse relevante primaire bronnen te bestuderen.

 • 11) is bekend met historiografische debatten en kernconcepten m.b.t. de na-oorlogse transatlantische relaties, in het bijzonder met betrekking tot het Marshall Plan en in staat het eigen onderzoek hierin te plaatsen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden mondelinge presentatie: 6 uur

 • Voorbereiden college (inclusief web-posts): 100 uur

 • Historiografie-opdracht: 8 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9-11

 • Webposts (opdrachten ter voorbereiding op de colleges)
  getoetste leerdoelen: 3,5, 9-11

 • Historiografie-opdracht (eigen onderzoek in een historiografisch debat plaatsen)
  getoetste leerdoelen: 11

Weging

 • Werkstuk: 50%

 • Referaat: 10%

 • Webposts: 15%

 • Participatie: 10%

 • Historiografie-opdracht: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • het inleveren van opdrachten

 • de distributie van cursusinformatie en documenten

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Albertine Bloemendal

Opmerkingen

geen