Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Leibniz

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

G.W. Leibniz (1646-1716) was een van de meest veelzijdige en geniale geleerden van zijn tijd. Hij vond de differentiaalrekening uit, de binaire getallen en de computer, hij verdedigde Einstein tegen Newton en bedacht wat tegenwoordig kinetische energie heet. Berucht is Leibniz’ bizarre metafysica, de monadenleer: de theorie dat het universum bestaat uit ontelbare, vensterloze, spirituele, ondeelbare krachtcentra, de ‘monaden’, geordend in een onwrikbaar harmonieus verband. In dit werkcollege bestuderen we een van de basisteksten uit Leibniz’ oeuvre, de Discours de métaphysique (ca. 1686). De tekst is een kaleidoscoop van de 17e-eeuwse filosofie, terwijl er ook het nodige Aristotelische en scholastische gedachtengoed in wordt aangetroffen. Op basis van het Franse origineel en een Engelse werkvertaling van Leibniz’ tekst worden wekelijks geselecteerde passages becommentarieerd. Over twee centrale onderwerpen uit de tekst schrijven deelnemers een kort essay.

Leerdoelen

Doelstellingen

Hoofddoel is studenten te oefenen in het lezen van primaire teksten uit de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, inclusief het gebruiken van bibliotheken, filosofische en andere naslagwerken, online digitale bestanden en alternatieve vertalingen in verschillende talen.
Het tweede doel is een intensieve kennismaking met de filosofie van Leibniz aan de hand van een klassieke tekst van diens hand.
Het derde doel is een verdieping van de kennis van de vroegmoderne wijsbegeerte.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • centrale begrippen en kernproblemen in de vroegmoderne filosofie (waaronder substantie, individuatie, vrijheid, determinisme, wil en rede, natuurwetmatigheid, causaliteit, theodicee);

 • de posities van de belangrijkste vroegmoderne filosofen (Leibniz, Descartes, Spinoza, Malebranche, Arnauld);
  de plaats van deze begrippen en posities in de geschiedenis van de filosofie (in relatie tot antieke en middeleeuwse filosofie en tot de latere moderne filosofie).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zelfstandig een vroegmoderne tekst te vertalen in goed Nederlands;

 • zich kritisch te verstaan met alternatieve vertalingen;

 • moeilijke passages en begrippen te verhelderen in de vorm van annotaties bij de tekst;

 • zich zelfstandig te bedienen van de nodige bibliografische instrumenten;

 • van bovenstaande vaardigheden schriftelijk blijk te geven.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 14 x 3 = 42 uur

 • Voorbereiding colleges: 62 uur

 • Schrijven twee essays: 2 x 18 = 36 uur

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. (NB in geval van combinatie van deeltoetsen dient gespecificeerd te worden (in percentages) welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer):

Toetsing

 • Wekelijkse voorbereiding van teksten is vereist om te kunnen deelnemen aan de toetsen.

 • Twee kleine schriftelijke werkstukken (2 x 50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk werkstuk. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het verstrekken van opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

-