Studiegids

nl en

Politieke filosofie (met tutorial)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Propedeuse (geheel of grotendeels) afgerond, toegelaten tot tweede jaar.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie in de hedendaagse politieke filosofie. Concepten die centraal staan in het politieke denken en politieke handelen, zoals rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, eigendom, macht en de staat zullen aan de orde komen.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de cursus behandelt verschillende theorieën van rechtvaardigheid, zoals het liberaal egalitarisme, utilitarisme, libertarisme en multiculturalisme. Het tweede deel van de cursus richten we andere politieke vragen, zoals de rechtvaardiging en grenzen van gezag, gelijkheid tussen mannen vrouwen, migratie, en duurzaamheid.

We benaderen deze vraagstukken door het lezen van belangrijke teksten in de politieke filosofie aangevuld met secundaire literatuur. In de wekelijkse tutorials zullen we aan de hand van concretere voorbeelden de theoretische vragen uit de hoorcolleges tastbaarder maken, vaak aan de hand van een toegankelijke tekst en praktische voorbeelden.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft to doel studenten een brede introductie te geven in de hedendaagse politeke filosofie aan de hand van secondaire en primair teksten. Daarnaast zullen studenten ervaring opdoen in het mondeling en schrifelijk presenteren en uitleggen van belangrijke politiek-filosofies begrippen en theorien. Studenten zullen na kritische reflectie zelf positie moeten kunnen innemen over politiek-filosofische vraagstukken en deze met argumenten onderbouwen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de fundementele concepten van de politieke theorie;

 • de belangrijkste theorien binnen de hedendaagse politieke filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • positie te nemen in debatten over hedendaagse filosofie, en deze positie te onderbouwen met argumenten;

 • kritisch na te denken over theoretische politieke vraagstukken, alswel over belangrijke vraagstukken in de politieke praktijk.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 26 uur

 • Bijwonen tutorials: 26 uur

 • Toetsing: 6 uur

 • Bestuderen literatuur: 54 uur

 • Maken opdracht(en): 4 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 24 uur

Toetsing

 • schriftelijk mid-term tentamen (open vragen en gesloten vragen): 35% van het eindresultaat.

 • schriftelijk eindtentamen (open vragen en gesloten vragen): 45 % van het eindresultaat.

 • presentatie in de tutorials: 15% van het eindresultaat.

 • aanwezigheid bij de colleges en tutorial zijn noodzakelijke voorwaarden voor het behalen van de cursus.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één schriftelijke tentamen met open en gesloten vragen die de volledige leerstof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie naar studenten;

 • het beschikbaar stelllen van (aanvullende) literatuur.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Een selectie van primaire en secundaire teksten, met o.a.

 • John Rawls, Theory of Justice, 2nd revised edition.

 • Catriona McKinnon, Issues in Political Theory, 3rd edition.

 • Een selectie van belangrijke teksten uit de hedendaagse politieke filosofie (wordt beschikbaar gesteld via Blackboard).

Studenten dienen Rawls en McKinnon aan te schaffen. Let op: koop de juiste editie!

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. T. Meijers

Opmerkingen

Geen.