Studiegids

nl en

De politiek van kennis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Wetenschapsfilosofie en Taalfilosofie.

Bovenstaande toegangseisen zijn ook van toepassing voor contractstudenten.

Beschrijving

Deze cursus beoogt de fundamentele verwevenheid van macht en kennis in filosofisch en historisch perspectief te plaatsen. De politiek van kennis heeft zowel betrekking op de politieke aspecten van de verwerving en verspreiding van wetenschappelijke kennis, als op de aard van wetenschappelijke kennis als machtsfenomeen in moderne samenlevingen.

In het eerste deel van de cursus bespreken we het werk van denkers uit verschillende wijsgerige tradities die zich op de machtsstructuren en politiek van kennis hebben gericht: o.a. Michel Foucault, Isabelle Stengers en Joseph Rouse. Als we willen begrijpen hoe wetenschap (een verschil in) de wereld maakt, blijkt de focus van de traditionele wetenschapsfilosofie op haar theorieën en proposities onvoldoende. Naast de ‘politieke wetenschapsfilosofie’ komt daarom ook een recente filosofische stroming aan bod die zich op de praktijk van wetenschap richt. In het tweede deel van de cursus worden de filosofische benaderingen uitgediept in relatie tot enkele recente maatschappelijke controverses rondom wetenschap. Aan de hand van historische en sociale studies van wetenschappelijke kwesties zoals klimaatverandering, AIDS, genetische modificatie en ras, wordt de filosofische reflectie op de politiek van kennis geconcretiseerd.

De cursus reikt de studenten de conceptuele instrumenten aan om onderbouwde standpunten te kunnen formuleren over de plek van kennis in de maatschappij, de belangen bij, en het belang van wetenschap. De student leert dit zowel filosofisch te beargumenteren, als te communiceren naar een breder publiek.

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus biedt inzicht in de politieke aard van de moderne wetenschapsbedrijving. De teksten en werkcolleges stellen de studenten in staat om bekend te raken met twee recente stromingen in de wetenschapsfilosofie, gericht respectievelijk op praktijk en politiek. Studenten kunnen aan het eind van de cursus een eigen standpunt in filosofische discussies over kennis, macht, wetenschap, en politiek innemen. Daarnaast beoogt de cursus de studenten handvatten te geven om een kritische houding te ontwikkelen in publiek debat rondom wetenschap.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de betekenis en relevantie van politiek en macht in wetenschapsfilosofische studies;

 • recente stromingen in de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder ‘politieke filosofie van wetenschap’ en ‘filosofie van de wetenschap in praktijk’;

 • de wijze waarop deze stromingen zich relateren aan traditionele thema’s als objectiviteit, waarheid, realisme en theoriekeuze;

 • de filosofische aspecten van enkele maatschappelijke controverses rondom wetenschap;

 • de verhouding tussen filosofische, sociologische en historische studies van wetenschap.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • filosofische problemen te formuleren met betrekking tot wetenschappelijke kennis en praktijk;

 • relevante literatuur te selecteren, analyseren en becommentariëren om een standpunt in te nemen ten aanzien van het geformuleerde probleem;

 • wetenschapsfilosofische concepten te gebruiken in relatie tot een historisch of actueel voorbeeld;

 • filosofische reflectie op wetenschap te communiceren naar een breder publiek.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (10 EC x 28 uur): 280 uur.

 • Volgen van werkcolleges (13 weken x 3 uur): 39 uur

 • Wekelijkse voorbereiding werkcolleges: 84 uur

 • Opdrachten, inclusief voorbereiding: 27 uur

 • Eindpaper, inclusief voorbereiding: 130 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

 • Paper (70% van het eindcijfer)

 • Opdrachten (30% van het eindcijfer)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
Aanwezigheid bij de werkcolleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Herkansing

 • Paper (100%)

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, bestaande uit een paper, en het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Vereiste literatuur wordt vóór aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Studeren à la carte: niet van toepassing

Contact

Jorrit P. Smit MSc

Opmerkingen

Niet van toepassing.