Studiegids

nl en

Duits idealisme

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Philosophy of Mind.

 • Pre-masterstudenten Philosophy of Humanities (ten minste 30 EC van de pre-master dient te zijn behaald, waaronder Antieke wijsbegeerte en History of Modern Philosophy).

Beschrijving

Tijdens deze cursus zullen we ons richten op de ontwikkeling van het Duits Idealisme als directe respons op de transcendentale filosofie van Immanuel Kant. We zullen ons concentreren op Kant en drie vooraanstaande filosofen die de filosofie van Kant gebruikten als basis voor hun eigen systematische ontwikkeling: Fichte, Schelling en Hegel. Deze filosofen waren bezig met een heroriëntatie van menselijke subjectiviteit als het beginpunt voor filosofie en als fundament voor alle andere wetenschappelijke ondernemeningen. Met subjectiviteit als centraal thema is er binnen het Duits Idealisme een systematische behandeling van logica, metafysica, epistemologie, morele en politieke filosofie en esthetica.

In deze cursus zullen we de klassieke teksten uit deze periode lezen met als doel het begrijpen, bediscussiëren en kritisch analyseren van thema’s zoals het absolute, de relatie tussen het subject en een objectieve wereld, menselijke vrijheid, en de rol van geschiedenis en kunst.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het doel van deze cursus is om het Duits Idealisme te bestuderen aan de hand van teksten van belangrijke denkers uit deze periode in de geschiedenis van de filosofie. Van studenten wordt verwacht dat zij in staat zijn om de belangrijkste inzichten van deze denkers (Kant, Fichte, Schelling en Hegel) te vergelijken, contrasteren en analyseren (zowel mondeling als schriftelijk).

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste ideeën ontwikkeld door de Idealisten;

 • de filosofische verbanden tussen de verschillende denkers;

 • de plaats van het Duits Idealisme in de geschiedenis van de filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de verschillende filosofische systemen ontwikkeld door de Idealisten kritisch te analyseren;

 • een filosofische positie in te nemen met betrekking tot de filosofische standpunten die we zullen bespreken;

 • complexe teksten nauwkeurig te lezen en deze in een bredere filosofische context te plaatsen;

 • het geleerde zowel mondeling als schriftelijk te presenteren.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: (13 weken x 3 uur) = 39 uur

 • Voorbereiden college: 20 uur

 • Bestuderen literatuur: 56 uur

 • Schrijven werkstuk: 165 uur

Toetsing

 • Paper (85 %)

 • Referaat (15 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, in de vorm van een onderzoekspaper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van praktische oefeningen is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Literatuur

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

Alle literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. F.W. Zantvoort

Opmerkingen

Niet van toepassing.