Studiegids

nl en

Metaethiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Politieke filosofie.

 • pre-masterstudenten Ethics and Politics, Philosphy of Law, en Philosophy of Political Science (ten minste 30 EC van de pre-master dient te zijn behaald, waaronder Ethiek en Epistemologie)

Beschrijving

Metaethiek gaat over de achterliggende metafysische, epistemologische en semantische vragen van de ethiek. Zijn er morele waarheden? Kunnen deze verschillen van plaats, tijd en cultuur? Hoe weten we wat moreel waar is? Waar verwijzen morele oordelen naar? Motiveren morele oordelen? Wat is de rol van emotie, respectievelijk, rede bij morele oordelen?

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt de student een brede introductie te geven in de metafysische, epistemologische en linguïstische kwesties rondom de aard en status van moraal aan de hand van primaire teksten. Daarnaast wordt de student getraind in het zelfstandig analyseren van primaire teksten en de vruchten van deze analyse modeling en schriftelijk te formuleren en beargumenteren.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste stromingen in de metaethiek: intuïtionisme, naturalistisch realisme, expressivisme, error-theory, constructivisme;

 • de sterke en zwakke kanten van elk van deze stromingen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • deze stromingen te herkennen in teksten;

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vormen over de diverse posities in de metaethiek;

 • een essay te schrijven over een specifiek aspect van de metaethiek waarbij een eigen standpunt wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 39 uur

 • Voorbereiden colleges: 89 uur

 • Opdrachten: 40 uur

 • Peer review draft final essay: 10 uur

 • Afsluitend essay: 30 uur

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten: 20%

 • Peer review van de schrijfopdrachten: 10%

 • Afsluitend essay: 70%

Aanwezigheid bij colleges is verplicht en is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, in de vorm van een essay. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur, opdrachten en resultaten.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Huemer, Michael. 2005. Ethical Intuitionism. Palgrave Macmillan.

 • Schroeder, Mark. 2010. Noncognitivism in Ethics. Routledge.

Bovengenoemde titels dienen studenten zelf aan te schaffen. Aanvullende literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

Niet van toepassing.