Studiegids

nl en

Ethiek in het Antropoceen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Politieke filosofie.

Beschrijving

In het jaar 2000 riep de Nederlandse atmosferisch scheikundige en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen uit dat we niet meer in het Holoceen, maar in het Antropoceen leven. Op de aarde is geen plek te vinden nog onaangetast door de mens, massa-uitsterving dreigt en de oude scheidslijnen tussen cultuur en natuur zijn in onbruik geraakt. Crutzen lanceerde het begrip Antropoceen niet alleen ter aanduiding van het huidige geologische tijdperk, maar in de eerste plaats als een ethisch en politiek appèl. Deze cursus introduceert studenten met de verschillende manieren waarop, in het bredere domein van de geesteswetenschappen, gehoor wordt gegeven aan dit appèl. Centraal staat de rol van postkoloniale, feministische, queer, en kritische ras theorie in de conceptualisering van het Antropoceen. We onderzoeken de uitdagingen waar het Antropoceen deze gebieden van onderzoek voor plaatst, aan de hand van de bestudering van onder meer het werk van Paul Crutzen, Dipesh Chakrabarty, Isabelle Stengers, Donna Haraway, Timothy Morton, Félix Guattari, Rosi Braidotti, Jane Bennett en María Puig de la Bellacasa.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt een grondige studie van de implicaties van het Antropoceen voor het denken over ethiek vanuit postkoloniale, feministische, queer, en kritische ras theorie. Aan de hand van dit onderwerp wordt de student getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten m.b.t. de behandelde filosofische en theoretische posities.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de historische en politieke context van het Antropocene denken;

 • de huidige conceptuele vernieuwingen binnen postkoloniale, feministische, queer, en kritische ras theorie;

 • belangrijke relaties tussen het Antropocene denken en ethiek.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te formuleren over de verschillende posities binnen of ten aanzien van het Antropocene denken;

 • een heldere, relevante en originele onderzoeksvraag te formuleren en uit te werken met betrekking tot het onderwerp.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject en Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 14 x 3 uur = 42 uur

 • Bestuderen literatuur: 84 uur

 • Voorbereiding presentatie: 20 uur

 • Schrijven abstract: 14 uur

 • Onderzoek en schrijven onderzoekspaper: 120 uur

Toetsing

Toetsing

 • Abstract onderzoekspaper (10 %)

 • Referaat (20 %)

 • Onderzoekspaper (70 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges (referaat) en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper en het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid en participatie aan het college, en voorbereiding van de praktische opdrachten zijn een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het beschikbaar stellen van cursusinformatie

 • communicatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

N.A.E. van den Heuvel, MA

Opmerkingen

Geen.