Studiegids

nl en

Wittgensteins Űber Gewissheit

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Wetenschapsfilosofie en Taalfilosofie.

Beschrijving

In de fragmenten verzameld in Über Gewissheit ontwikkelt Wittgenstein zijn idee van zekerheden die niet ter discussie staan, waar we niet aan kunnen twijfelen. Zulke zekerheiden zijn niet waar of onwaar, en kunnen daarom niet kennis genoemd worden. Rond dit thema komen ook onderwerpen van de latere Wittgenstein aan de orde, zoals levensvorm, en bijvoorbeeld de taalhandeling uitgevoerd door het uitspreken van ‘Ik weet dat het regent'. Tijdens het college wordt ingegaan op zeer recente interpretaties van deze tekst. Is er sprake van een Wittgenstein III of is er eerder een continuïteit met de Philosophische Untersuchungen? Is het terecht dat deze tekst gepubliceerd is los van het grotere geheel waaruit ze afkomstig zijn?

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft tot doel de student bekend te maken met een diepgaande filosofische tekst uit de 20e eeuw. Daarnaast beoogt de cursus de student te trainen in het nauwkeurig lezen van de tekst en deze te relateren aan filosofische problemen, waardoor kennis wordt verworven over de thema’s taalhandelingen en de relatie met de epistemologie, en zekerheid, kennis en geloof en de relatie met het scepticisme probleem.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de latere Wittgenstein, met name van Über Gewissheit;

 • geavanceerde problemen in de epistemologie, en de relatie met andere vakgebieden als de logica, taalhandelingstheorie en semantiek;

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • om te gaan met verschillende interpretaties van de behandelde tekst;

 • kritische vragen te stellen naar aanleiding van een wijsgerige tekst onder begeleiding van de docent;

 • een onderzoeksvraag te formuleren onder begeleiding van de docent;

 • een paper opzet te maken onder begeleiding van de docent;

 • een these te verdedigen en een beargumenteerd betoog te schrijven met betrekking tot een wijsgerig vraagstuk of een interpretatieprobleem.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject en Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 36 uur

 • Voorbereiden colleges: 96 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 148 uur

Toetsing

Toetsing

Eindpaper (100 %)

Weging

Het cijfer voor de cursus wordt bepaald door het eindpaper. Voldoende aanwezigheid en participatie aan het college, en praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges zijn echter een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een eindpaper.
Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van de praktische opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • instructie en communicatie

 • beschikbaar stellen van literatuur

Literatuur

 • Ludwig Wittgenstein, Über Gewissheit, Suhrkamp, 1984.

Aanmelden

IInschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Namen en adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Geen.