Studiegids

nl en

Continentale filosofie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een gestructureerde introductie op filosofie behorend tot de zogenaamde ‘Continentale’ traditie. Deze term wordt vaak gebruikt om een onderscheid te maken met ‘analytische filosofie', een andere naam voor Anglo-Amerikaanse tradities. ‘Continentale filosofie’ verwijst over het algemeen naar het werk van denkers uit Europa uit de 19e en 20e eeuw en dekt een veelheid aan filosofische stromingen. Onder andere Marxisme, de Kritische Theorie van de Frankfurter Schule, Fenomenologie en Existentialisme, Psychoanalyse, Poststructuralisme worden gerekend tot de Continentale filosofie.

Ondanks de verschillen tussen deze stromingen, zijn er ook gedeelde thema’s, waaronder de radicale kritieken op traditioneel-filosofische opvattingen over kennis, opvattingen over de menselijke natuur, historische gesitueerdheid, de rol van macht en het belang van vrijheid. Tijdens deze cursus zullen we ons richten op een aantal invloedrijke denkers uit deze brede traditie; teksten van onder andere Marx, Nietzsche, Freud, Sartre en Derrida zullen worden gelezen en bediscussieerd.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus heeft als doel studenten een breed begrip te bieden over de centrale vragen, ontwikkelingen en transformaties binnen de traditie van de zogeheten ‘Continentale Filosofie.’ Speciale aandacht zal worden besteed aan de complexe verbanden tussen verschillende filosofische theorieeën en de wijze waarop deze zich hebben ontwikkeld. Nadruk zal worden gelegd op het lezen en begrijpen van primaire teksten. Op deze manier verschaft deze cursus studenten niet alleen een familiariteit met en een algemeen begrip van de belangrijkste filosofen uit deze stroming, maar dient tevens tot een introductie van het lezen van filosofische literatuur.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een aantal invloedrijke problemen en inzichten uit de Continentale traditie;

 • de inhoudelijke relaties tussen de filosofen die worden behandeld;

 • de belangrijkste teksten uit deze traditie waarin bovengenoemde inzichten worden uiteengezet;

 • de historische context waaruit deze teksten voortkomen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • primaire teksten te lezen, te begrijpen en kritisch te analyseren en evalueren;

 • een tweetal korte essayvragen te produceren waarin op heldere wijze een filosofische positie wordt beschreven en geanalyseerd;

 • heldere en gedetailleerde reconstructies van primaire teksten te schrijven.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 13 x 2 = 26 uur

 • Toetsing: 3 uur

 • Voorbereiden colleges: 13 x 3 uur = 39 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 72 uur

Toetsing

 • Tussentoets (40%): take home-tentamen met twee essayvragen

 • Eindtoets (60%): schriftelijk tentamen over de gehele collegestof

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, waarbij een deelcijfer onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, een schriftelijk tentamen over de gehele collegestof. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Nabespreking tentamen

Na de tentaminering zal een antwoordmodel ter beschikking worden gesteld.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van:

 • het collegeoverzicht

 • wekelijkse leesstof

 • overige cursusinformatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • David West, Continental Philosophy: An Introduction, Polity 2010.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

Niet van toepassing.