Studiegids

nl en

Coschap Psychiatrie, Ouderen-, Sociale- en Huisartsgeneeskunde

Vak
2017-2018

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn kenmerkend voor het cluster POSH:
De coassistent heeft de bekwaamheid om
1. adequaat om te gaan met diverse patiëntengroepen zoals kinderen en ouderen, psychiatrische patiënten, patiënten met een verstandelijke beperking of cognitieve stoornissen en patiënten met verschillende culturele achtergronden.
2. naast ziektegericht, ook functie -en probleemgericht te werken.
3. complexe gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met patiënten en hun naasten.
4. een heteroanamnese af te nemen en/of een gesprek met een patiënt en diens familie (systeemgesprek) te voeren.
5. informatie over de problematiek van de patiënt, van familie of van relevante derden uit de omgeving van de patiënt te verzamelen en te integreren.
6. samen te werken in teamverband, de mening van andere teamleden te accepteren, te overwegen en te respecteren om aldus te komen tot besluitvorming.
7. te laten blijken goed geïnformeerd te zijn over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en wet en regelgeving in de gezondheidszorg.
8. kennis van de juridische concepten in de gezondheidszorg in de praktijk toe te passen.
9. ethische dilemma’s te herkennen en kennis van ethische concepten relevant voor de gezondheidszorg in de praktijk te hanteren.
10. adequaat vast te stellen of de ontwikkeling van de verschillende competenties op het gewenste niveau is en als dat niet het geval is hierop te reflecteren en te analyseren welke vaardigheden, kennisgebieden of persoonlijke aspecten extra aandacht behoeven.
11. te reflecteren op het eigen handelen in de medische praktijk, in relatie tot de eigen attitude, gevoelens en cognities.
12. tot een weloverwogen beroepskeuze te komen die past bij de eigen mogelijkheden.
De leerdoelen per specialisme zijn, vanwege het grote aantal, in een bijlage en op Blackboard te vinden. De leerdoelen zijn per discipline ingedeeld op de 7 CanMEDS competenties. In de toetsmatrijs zijn deze leerdoelen verbonden aan leeractiviteiten in de stages.

Onderwijsvorm

Tijdens de VVV-periode: E-learnings, casuïstiek en zelfstudie

Toetsing

Kennistoets
KPB
Statusbeoordeling
Presentatie/referaat
Tussenbeoordeling
Stagebeoordeling
Reflectie
Eindbeoordeling (1 x)

Literatuur

= Psychiatrie
1. Leerboek Psychiatrie, dr. M.W. Hengeveld, dr. A.J.L.M. van Balkom, dr. C. van Heeringen, dr. B.G.C. Sabbe (red.), Derde (geheel herziene) druk, de Tijdstroom, Utrecht.
2. Facultatief: TRC Pharmacology database
3. Facultatief: Praktische psychofarmacologie (Moleman) = Ouderengeneeskunde
1. ‘Essentials of Clinical Geriatrics’ door Kane et al. (7e editie, McGraw Hill Medical, New York 2013)
2. NHG standaarden
3. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen’ door J.A.H. Eekhof, M. Scherptong-Engbers, 2015
4. Verenso Richtlijnen =Sociale Geneeskunde
1. Volksgezondheid en Gezondheidszorg J.P.Mackenbach, K.Stronks, zesde druk, Springer
2. LCI richtlijnen infectieziekte
3. Facultatief Richtlijnen NVAB en richtlijnen Jeugdgezondheidszorg =Huisartsgeneeskunde
3. NHG-standaarden
4. Diagnostiek van alledaagse klachten; de Jongh, de Vries, Grundmeijer
5. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk; Just Eekhof, Arie Knuistingh Neven, Wim Opstelten.

Contact

Erik Giltay: e.j.giltay@lumc.nl
Secretariaat: i.kanbier@lumc.nl / c.groen@lumc.nl
Annemarie Moll-Jongerius:/ A.Moll-Jongerius@lumc.nl
Secretariaat: Coschap-sog@lumc.nl
Janneke Muyselaar-Jellema: J.Z.Muyselaar-Jellema@lumc.nl
Secretariaat: H.M.van_Melzen@lumc.nl
Marieke de Jong: M.H.de_Jong@lumc.nl
Secretariaat Huisartsgeneeskunde: Coschap-Hagnk@lumc.nl