Studiegids

nl en

Diversiteit en mensenrechten

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Thema: de mensenrechten van vrouwen in mondiaal perspectief
Hoewel mensenrechten universele gelding hebben worden zij lang niet altijd en overal ook gerespecteerd en nageleefd. Dat geldt in het bijzonder voor de mensenrechten van vrouwen. Al is er in hun positie veel verbeterd, nog steeds worden vrouwen in de hele wereld geconfronteerd met specifieke schendingen van hun mensenrechten waarmee mannen niet of in aanzienlijk mindere mate te maken hebben.
Een interessante vraag is in hoeverre die schendingen ook een universeel karakter hebben of dat zij verschillen al naar gelang de culturele, politieke en economische achtergrond van de samenlevingen waarin zij plaatsvinden. In dit vak gaan we daar een klein, inventariserend onderzoek naar doen. We concentreren ons daarbij op een aantal specifieke thema’s, zoals de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, de positie van vrouwen in het gezin/familieverband en geweld tegen vrouwen. De specifieke, mensenrechtelijke bronnen die we voor dit onderzoek gebruiken bestaan uit de Concluding observations van het toezichthoudende comité bij het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (het Vrouwenverdrag) met betrekking tot landen uit verschillende delen van de wereld. Concluding observations vormen het sluitstuk van de zogenoemde ‘constructieve dialoog’ die het verdragscomité in het kader van de rapportageprocedure met landen houdt over de implementatie van de verplichtingen die uit het Vrouwenverdrag voortvloeien. In zijn Concluding observations geeft het comité aan wat landen goed doen, waarover het comité zich zorgen maakt en wat landen dienen te doen om de mensenrechten van vrouwen beter te garanderen. Concluding observations vormen daarmee een potentieel belangrijke bron van informatie om de hierboven geformuleerde vraag te beantwoorden.
De studenten schrijven over hun onderzoeksbevindingen een paper en presenteren die op een afsluitend seminar. Ze werken daarbij in tweetallen.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
De doelstelling van het vak is twee ledig. Enerzijds beoogt het studenten meer inzicht te geven in de positie van vrouwen en de bescherming van hun mensenrechten in mondiaal perspectief. Anderzijds beoogt het de onderzoekvaardigheden van studenten te ontwikkelen en de daarmee samenhangende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • studenten hebben inzicht verworven in hedendaagse gendervraagstukken in een mondiaal perspectief

 • studenten hebben kennis gemaakt met het werk van toezichthoudende comités bij de VN-mensenrechtenverdragen in het algemeen en meer specifiek met het werk van het Vrouwenverdragcomité.

 • studenten hebben onderzoekvaardigheden ontwikkeld en zijn in staat hun onderzoekresultaten mondeling en schriftelijke te presenteren.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
3-4 interactieve bijeenkomsten van ieder 2-3 uur ter voorbereiding van het onderzoek en het schrijven van de papers (onderzoeksverslagen)
1 bijeenkomst om de voortgang van de onderzoeken te bespreken
Afsluitend seminar waarin studenten de onderzoeksresultaten presenteren.
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur, verzamelen en analyseren van bronnenmateriaal voor hun onderzoek.

Het vak start in week 5 (op 29 januari) en eindigt met het afsluitende seminar in week 12 (op 19 maart);
het onderwijs is op de maandagavonden van 17-19/20 uur Er is niet iedere week een bijeenkomst; dat zijn de weken waarin de studenten hun onderzoek doen en aan het onderzoeksverslag/paper werken.
Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Naam docent: Prof. M.L.P. Loenen

Periode en onderwerp bijeenkomst

 • Maandag 29 Januari 2018: 17.15-20.00u (Neem een broodje mee voor in de pauze!)
  Bijeenkomst 1. Introductie
  a.Kennismaking
  b.Bespreking doel en opzet van het vak
  c.Bespreking juridisch kader van het te verrichten onderzoek •Maandag 5 februari 17.15-19.30u
  Bijeenkomst 2. Opzet en aanpak van het onderzoek •Maandag 12 februari 17.15-19.30u
  Bijeenkomst 3. Start uitvoering onderzoek en afstemming werkwijze

 • Maandag 19 februari
  Onderzoekweek; geen plenaire bijeenkomst

 • Vrijdag 23 februari 16.00u
  Deadline rondsturen schriftelijke verslaglegging van eerste bevindingen aan elkaar

 • Maandag 26 februari 17.15-19.30u
  Bijeenkomst 4. Bespreking eerste bevindingen met elkaar + eventueel bijstellen/afstemmen van de aanpak/verslaglegging van het onderzoek. Uitwisselen eventuele knelpunten.

 • Maandag 5 maart
  Vervolg onderzoek; geen bijeenkomst

 • Vrijdag 16 maart 12.00u
  Deadline inleveren papers

 • Maandag 19 maart 17.15-19.30u (i.v.m. tentamenweek mede in nader overleg met de studenten)
  Mini-seminar: Presentatie resultaten en discussie over de uitkomsten.

 • Uiterlijk 2 april: Bekendmaken cijfers

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper

 • Presentatie

Inleverprocedures
Paper inleveren in hardcopy + electronisch bij docent

Examenstof
n.v.t.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Maximum aantal deelnemers

12 (twaalf)

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. M.L.P. Loenen

 • Werkadres: KOG kamer B114

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vrij

 • Telefoon: 071 527 3689

 • E-mail: m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl