Studiegids

nl en

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

Veel rechtsregels hebben als doel bepaald gedrag van burgers te bevorderen of juist te ontmoedigen. Op dit fundament is veel publiekrechtelijke regulering van bepaald marktgedrag gebouwd. En ook in het vermogensrecht zien we dat het vaak om gedrag van burgers draait. Hoe verhoudt vermogensrecht zich tot die vormen van regulering? Wat maakt dat burgers de wet naleven (of juist niet)? Hoe gaan bedrijven om met dit soort gedragsregels? En wat zou het beste voor de maatschappij zijn? Dit vak beoogt zowel de normatieve als de empirische implicaties van gedragsregels te doorgronden. Het beoogt te laten zien dat en hoe het vermogensrecht interactie vertoont met andere reguleringsvormen en daar soms ook mee concurreert of botst. Begrip van deze materie is van belang voor zowel theorie als praktijk van het privaatrecht en het vak beoogt voor te bereiden op zowel academische verdieping als op het verwerven van praktische onderzoeksvaardigheden.

In dit vak wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden op masterniveau. Deelnemers aan het vak worden begeleid in het opstellen van een goed afgebakende onderzoeksvraag en het opzetten van een uitvoerbaar onderzoeksplan.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het onderwijs is opgezet om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen (van algemeen naar bijzonder):

 • Wat verstaan we onder regulering?

 • Welke theorieën zijn er over de rechtsstatelijke randvoorwaarden voor regulering?

 • Hoe verhoudt regulerend overheidsingrijpen zich tot economische wetmatigheden?

 • Wat is er bekend over hoe individuen, groepen en ondernemingen (kortweg: burgers) reageren op regulerend overheidsingrijpen?

 • Wat is er bekend over determinanten van effectiviteit en over de feitelijke effecten van regulerende maatregelen?

 • Welke kernleerstukken van het vermogensrecht hebben relevantie in verband met regulerend overheidsingrijpen?

 • Wat is er bekend over de invloed van het vermogensrecht op het gedrag van burgers?

 • Wat is er bekend over de effectiviteit van het gebruik van vermogensrecht als middel van regulerend overheidsingrijpen?

 • Wat is er bekend over de effectiviteit van het gebruik van bestuursrecht als middel van regulerend overheidsingrijpen?

 • Wat is er bekend over interactie tussen vermogensrecht en bestuursrecht als instrument van regulerend overheidsingrijpen en de competitieve voordelen van beide rechtsgebieden?
  Daarnaast beoogt het vak studenten vertrouwd te maken met het verrichten van wetenschappelijk juridisch onderzoek. Studenten verkrijgen de vaardigheid een goed afgebakende onderzoeksvraag op te stellen en een uitvoerbaar onderzoeksplan op te zetten. In het vervolg van de masteropleiding wordt op deze vaardigheden voortgebouwd.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student is in staat om een antwoord te formuleren op de bovenstaande onderzoeksvragen;

 • De student heeft bovendien inzicht in:

 • de genese van normen in het privaatrecht in vergelijking met andere rechtsgebieden;

 • overzicht van verschillende juridische remedies in vermogensrecht en andere rechtsgebieden (m.n. bestuursrecht) en de interactie daartussen;

 • gangbare beleidstheorieën en wetgevingsleer;

 • de functie van privaatrecht in verhouding tot andere reguleringsinstrumenten;

 • basale inzichten uit economie en andere sociaalwetenschappelijke inzichten voor zover. relevant voor de juridische analyse van regulering;

 • De student kan een goed afgebakende onderzoeksvraag opstellen en een onderzoeksplan opzetten om deze vraag te beantwoorden;

 • De student is in staat om beknopt, in foutloos Nederlands en met deugdelijke argumentatie en bronverwijzing een beknopt literatuuronderzoek te rapporteren in een onderzoekspaper;

 • De student kan zelfstandig reflecteren op zijn/haar leerproces door feedback van docenten op opdrachten.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof mr. W.H. van Boom en Prof. mr. drs. M. Haentjens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voorgeschreven stof

Instructiebijeenkomsten

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof mr. W.H. van Boom en Prof. mr. drs. M. Haentjens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: verplicht traject voor de schriftelijke opdracht.
  Studenten leveren drie stukken in: een opzet, een concept-paper en het definitieve paper. Zij ontvangen feedback van de paper-begeleider op de opzet en het concept-paper. De begeleider heeft bovendien een (telefonisch) spreekuur. Het definitieve paper geldt als schriftelijke opdracht en wordt van een cijfer en feedback voorzien.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcolleges

 • Aantal à 2 uur: maximaal 2

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nader bekend te maken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken van de tussentijdse opdrachten en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktraject is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht.

 • Schriftelijke opdracht: 50% van het eindcijfer

 • Schriftelijk tentamen: 50% van het eindcijfer

Het eindcijfer bestaat uit de gemiddelde score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Het vak kan worden herkanst als het eindcijfer onvoldoende is. De herkansing bepaalt voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en/of schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Inleverprocedures
Via de Blackboard-omgeving van het vak wordt informatie gegeven over de geldende inleverprocedures.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De voorgeschreven studiestof wordt door middel van een literatuur- en jurisprudentielijst bekend gemaakt via Blackboard. Studenten worden geacht de voorgeschreven stof zelf via de bibliotheek te verzamelen. Mede daarom wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk gebruik te maken van digitaal beschikbare bronnen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. G.M. Veldt

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat (zie hieronder)

 • Telefoon: 071-527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B2.43

 • Openingstijden: balie maandag tot en met vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen