Studiegids

nl en

Coschap Beschouwend

Vak
2017-2018

Beschrijving

Het coschap’ ‘beschouwend’ is het eerste klinische coschap. Het coschap duurt in
totaal 15 weken, waarvan 2 voorbereidende weken onderwijs in het LUMC, 12 weken
in de kliniek en 1 week ter afronding en verwerking. De invulling van het coschap ligt
in handen van de interne geneeskunde, deelspecialismen hiervan en de aanverwante
specialismen longziekten, maag-darm-leverziekten, cardiologie en reumatologie.

Interne casuïstiek leent zich bij uitstek voor het aanleren en trainen van klinisch
redeneren. Het integreren van relevante informatie uit voorgeschiedenis, anamnese,
fysisch diagnostisch & aanvullend onderzoek om hiermee een werkdiagnose te
formuleren zult u tijdens dit coschap uitvoerig gaan oefenen. De vaardigheden die u
in het beschouwend coschap zult aanleren zijn ook essentieel voor het succesvol
doorlopen van de latere coschappen, hoewel deze in de andere coschappen wellicht
wat minder expliciet aan bod zullen komen.

U gaat nu starten met een fase van de master geneeskunde waarin u in de praktijk
gaat leren. Deze fase bedoeld om klinische vaardigheden op te doen, zoals het maken
van een patiëntenstatus, indicatiestelling en interpretatie van aanvullend onderzoek
en het formuleren van een beleid. Het zal wellicht de eerste keer zijn dat u een echte
behandelrelatie gaat ontwikkelen met ‘the center of our medical universe’, namelijk
uw patiënt. Voor de meeste studenten is dit werken in de kliniek een spannende maar uiterst effectieve manier om kennis te vergaren en toe passen. Dit proces schept
echter ook verantwoordelijkheden van uw kant. We verwachten een correcte en
respectvolle bejegening van patiënten, verpleging en collegae evenals een
professionele werkhouding. Binnen de interne geneeskunde is behandeling van
patienten frequent klinisch en multidisciplinair, met als gevolg dat de samenwerking
en communicatie met verpleging en andere specialismen binnen eerste en tweede lijn
een belangrijke component van de zorgverlening is. Middels het lijnonderwijs tijdens
de bachelor-fase en in het Introductie Coschap heeft de voorbereiding hierop reeds
plaatsgevonden. Tijdens het beschouwend coschap is er veel aandacht voor het
verfijnen van deze vaardigheden. Communicatieve vaardigheden, samenwerken en
professioneel gedrag spelen een belangrijke rol in uw beoordeling.

Voorts is een adequate theoretische basiskennis vereist. Wij gaan ervan uit dat de stof uit de bachelor geneeskunde wordt beheerst. In het beschouwend coschap ligt de
nadruk op medisch handelen vanuit pathofysiologisch begrip van het onderliggende
probleem. De praktijk leert dat pathofysiologische processen ook inzichtelijker
worden en beter beklijven aan de hand van casuïstiek waarbij coassistenten direct
betrokken zijn. Hiaten in de basiskennis kunnen echter leiden tot voor patiënten
potentieel gevaarlijke situaties. Om deze te voorkomen zal de VVV-periode van twee
weken worden gebruikt om de kennis en praktische vaardigheden op te frissen die u
nodig hebt om het maximale uit het coschap te halen en veilig en verantwoord met
patiënten te werken.

Tot slot zal er aandacht zijn voor uw vorming als wetenschapper. Enerzijds omvat de
Interne Geneeskunde zorg omtrent hoog-endemische ziektes waarbij preventieve,
maatschappelijke en epidemiologische aspecten aan de orde komen. Het verrichten
van literatuuronderzoek en/of statusonderzoek kan aanleiding zijn voor het schrijven
van een wetenschappelijk manuscript. Anderzijds kunnen het analytisch proces en
uiteindelijke diagnose binnen een specifieke casus zo complex en uniek zijn dat er een
case-report over kan worden geschreven. Wij adviseren u om het in een vroeg
stadium van het coschap kenbaar te maken als u interesse hebt hiervoor.

Leerdoelen

De coassistent:
1. Beheerst de vraagstukken uit het raamplan die toegewezen zijn aan het beschouwend coschap
2. Heeft inzicht in de organisatie van geneeskundige processen rond de individuele patiënt en logistiek van zorg
3. Voert op professionele en systematische wijze een anamnese gesprek
4. Voert op professionele en systematische wijze een lichamelijk onderzoek uit
5. Stelt een differentiaal diagnose op
6. Weet welk aanvullend onderzoek aan te vragen en is in staat uitkomsten hiervan te interpreteren
7. Stelt (farmaco)therapeutisch beleid op
8. Voert eigen administratie, stelt statussen op en doet dit op zorgvuldige wijze
9. Communiceert adequaat met patiënten, collega coassistenten, docenten, begeleiders, opleiders, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij het dagelijks functioneren
10. Werkt (in teamverband) op professionele wijze samen met zorgverleners en specialisten
11. Is in staat te reflecteren op het eigen functioneren, kwaliteiten en beperkingen te benoemen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op
12. Is in staat bevindingen op professionele wijze te presenteren: duidelijk, inhoudelijk correct en volledig

Toetsing

Entreetoets
KPB’s
Statusbeoordelingen
Presentaties
Afsluitende kennistoets
Tussenbeoordelingen
IOP
Vaardigheden
Eindbeoordeling

Literatuur

  • NHG standaard diabetes mellitus type 2

  • http://www.internisten.nl/uploads/EK/TB/EKTBTdHzI3gV9NtRzoQmw/
    richtlijn-module-Acute-ontregeling_2013_Diabetes.pdf

  • Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2014 (S14-S80)

  • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine (en andere tekstboeken)

  • Medische richtlijnen lokaal, NVVC, ESC, AHA-ACC

  • Feigenbaum Echocardiography (of vergelijkbaar tekstboek)

Zie Blackboard voor meer informatie

Contact

Secretariaat Coschap Beschouwend
Email coschap-interne@lumc.nl
Telefoon 071 - 526 46 73