Studiegids

nl en

Forensische Psychiatrie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Aanbevolen wordt dat studenten minimaal hun propedeuse hebben afgerond.

Beschrijving

De forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak tussen de rechtswetenschap en de psychiatrie. Een veelheid aan disciplines is werkzaam op dit gebied, wat maakt dat men naast kennis van het eigen vakgebied ook voldoende inzicht moet hebben in de aanpalende disciplines. Achtereenvolgens zullen in deze cursus de volgende thema’s aan bod komen: – Een bondige inleiding in de psychiatrie, met nadruk op de fenomenologie en etiologie van stoornissen die belangrijk zijn binnen de forensische psychiatrie. – Een evaluatie van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Doel hierbij is het toelichten van de complexiteit van psychiatrische diagnostiek en van de bepaling van de (on)toerekeningsvatbaarheid; casuïstiek. – Rapportage pro justitia. Doel is inzicht verwerven in de complexiteit van deze forensische kerntaak, en kennis te hebben van procedures en praktische bepalingen. Een belangrijk onderdeel is risicotaxatie, het inschatten van het risico op recidive. – Forensische jeugdpsychiatrie. Doel van dit onderdeel is het bespreken van de specifieke kenmerken van het jeugdstrafrecht, en het inzicht verwerven in de bijzondere aspecten van jeugdforensische rapportage en behandeling. – Forensisch psychiatrische behandeling. Belangrijkste doelstelling van dit deel is inzicht te bieden in specifieke bepalingen betreffende de terbeschikkingstelling (tbs), alsook de reden waarom deze maatregel thans zeer in de belangstelling staat. In dit deel komt ook de relatie tussen forensische hulpverlening en Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) aan bod, evenals de wet BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschijningsvorm, ontstaanswijze en behandelmogelijkheden van psychiatrische stoornissen en in de wijze waarop dergelijke stoornissen van een individu een rol spelen in de strafrechtspraak en de justitiële bejegening; hoe zijn diagnostiek en behandeling wettelijk en praktisch geregeld?

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Benoemen van relevante basiskennis betreffende de hierboven vermelde thema’s binnen de forensische psychiatrie

 • Beschrijven hoe psychiatrische stoornissen kunnen leiden tot delinquent gedrag en op welke wijzen die een rol kunnen spelen in het strafproces

 • Verwoorden hoe kennis over toekomstige ontwikkelingen binnen de forensische psychiatrie de praktijk kan gaan beïnvloeden

 • Beschrijven hoe een forensisch psychiatrisch/psychologisch diagnostisch onderzoek verloopt

 • Kritisch reflecteren op theoretische verklaringen voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen die verband houden met delinquent gedrag (aan de hand van een casus)

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 5 à 2 uur

 • Namen docenten: Dhr. A. Popma en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig doornemen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • 5 à 2 uur: informatie over werkgroepen volgt later

 • Namen docenten: Dhr. A. Popma en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig doornemen voorgeschreven stof

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: excursie (bij voldoende logistieke haalbaarheid)

 • Aantal: 1 dagdeel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: volgen keuzevak

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een praktische oefening (dient met een voldoende te worden afgesloten, herkansing mogelijk, behaalde voldoende blijft staan voor evt. herkansing eindtentamen)

 • Een schriftelijk eindtentamen met open vragen (100% van het eindcijfer)

Inleverprocedures
De praktische oefening wordt ingeleverd via Turnitin.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (losse artikelen die op Blackboard worden aangegeven) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Literatuur wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3506

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.