Studiegids

nl en

Geschiedenis en Antropologie van Afrika 2: Religieus en cultureel verzet in de context van globalisering

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.
It is advisable that students have completed the introductory African History Course, “History and Anthropology of Africa 1: Africa from Zero to now”.

Beschrijving

In dit werkcollege vormen veranderingsprocessen met een wereldomspannend bereik, zoals intercontinentale handelsnetwerken, koloniale empires, religieuze bewegingen, of andere processen van globalisering de context van studie. Zowel antropologen als historici bestuderen de effecten van deze mondiale veranderingsprocessen in Afrika: in deze cursus gebeurt dat vanuit een lokaal oftewel ‘bottom-up’ perspectief. Globaliseringsprocessen die heden ten dage invloed uitoefenen in Afrika hebben als belangrijk ijkpunt de koloniale en postkoloniale periode waarin lokale samenlevingen zowel accomoderend als afwijzend hebben gereageerd op de door koloniale overheersing beinvloede transformaties van hun samenleving. Religieuze en culturele tradities vormden een belangrijke basis voor het organiseren van‘grassroot’ verzet tegen deze (post-)koloniale invloeden dat soms openlijk, soms verborgen vormen aannam en aanneemt. Centraal in de cursus staat de vraag hoe en waarom lokale groepen in verschillende delen van Afrika religie en/of cultuur hebben ingezet bij het organiseren van verzet tegen de snelle transformaties in hun samenleving als gevolg van (post-)koloniale globaliseringsprocessen.

In het geval van openlijk verzet waren lokale, vaak charismatische, leiders van belang voor het organiseren en leiden van deze religieuze en/of culturele verzetsbewegingen, zoals bijvoorbeeld Mohammed el-Mahdi of Ahmadu Bamba. Ook religieuze bewegingen speelden een belangrijke rol in het verzet, zoals de Muslim Brotherhood in Egypte tegen zowel de Britse koloniale overheersing als meer recent tegen het regime van Mubarak. In de meer verborgen vormen van verzet is het zich terugtrekken uit de veranderende samenleving een strategie om de invloed van de koloniserende, imperialistische of moderniserende machten te vermijden, zoals in sommige ‘millenial movements’ zoals de Mami Watta cultus in West-Afrika (Togo, Benin) of bezetenheidscultussen zoals de zar (Sudan, Egypte, Ethiopie) of sangoma (Zuid-Afrika, Botswana) maar ook de Rastafari zowel binnen als buiten Afrika. In sommige gevallen zien we een combinatie van openlijke en verborgen, van actief en passief verzet zoals door Hendrik Witbooi en de Nama in het tegenwoordige Namibie of het vroege ANC in Zuid-Afrika. Hoewel de religieuze/culturele basis niet altijd even duidelijk aan te wijzen is, vormen religieuze en/of culturele elementen, vaak in combinatie met ideeen over etniciteit en gender, een belangrijke basis voor zowel het markeren van de groepsgrenzen tussen ‘zelf’ en ‘ander’ als voor de legitimatie van het verzet.

Wegtrekken, in de vorm van bijvoorbeeld (gedwongen) migratie is een ultieme vorm van verzet tegen onderdrukkende condities, of die nu van politieke, economische, sociale of religieuze aard zijn. Vooral in snel moderniserende samenlevingen in Afrika vormen religie en/of cultuur belangrijke elementen van transnationale netwerken, zoals die van de Pentecostal church en de Mouride Brotherhood, die migratie (ruraal-urbaan alsmede transnationaal) faciliteren.

In het seminar worden de verschillende vormen van verzet besproken aan de hand van het lezen en bediscussiëren van voorgeschreven en gekozen literatuur over recente debatten over de invloed van globalisering in Afrika en de (her-}opleving van religieuze en culturele bewegingen in koloniale en postkoloniale contexten. De notie van ‘othering’is van belang om de manier waarop sociale groepen religie en cultuur in combinatie tot etniciteit, nationale identiteit en gender inzatten om hun groepsgrenzen te markeren. Daarnaast worden geschreven alsmede andersoortige primaire bronnen bestudeerd, zoals bijvoorbeeld orale bronnen, visuals (foto’s, videos, schilderijen), en zelfs muziek en dans/bewegingsvormen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. f eedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Maakt kennis met het reflecteren op historische en antropologische primair materiaal anders dan geschreven bronnen
  *9) Krijgt inzicht in locale vormen van religeus en/of cultureel geinspireerd (post-) koloniaal verzet in verschillende lokaliteiten in Afrika
  *10) Kan de ontvangen feed-back op het referaat en op eerder versies van het werkstuk verwerken in een eindversie van het werkstuk

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 12 × 2 uur = 24 uur

 • Practica: 12 × 1 uur = 12 uur

 • Bestuderen van de cursus literatuur: 7 × 10 uur = 70 uur

 • Voorbereiding van presentaties en colleges: 5 × 12 uur = 60 uur

 • Werkstuk (inclusief te bestuderen literatuur) = 144 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur en primaire bronnen, inclusief noten en bibliografie)
  *Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  *Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Actieve participatie door inleveren en bediscussieren van stellingen gebaseerd op de voorgeschreven stof
  *Getoetste leerdoelen: 2, 5, 7, 8,9

 • Opdracht 1: voorgeschreven en zelf gevonden secundaire literatuur presenteren en bediscussieren in een duo-presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 2, 5, 7, 8, 9

 • Opdracht 2: het vinden van primaire en anders dan geschreven bronnen die betrekking hebben op het gekozen onderwerp voor het werkstuk
  *Getoetste leerdoelen: 2, 3, 5, 8, 9.

 • Opdracht 3: het presenteren van een referaat dat als basis dient voor het te schrijven werkstuk.
  *Getoetste leerdoelen: 2 – 9.

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de [aangegeven deadline] (https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/roosters/geesteswetenschappen/geschiedenis-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=geschiedenis-ba#tab-3 )

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie over cursus literatuur, opdrachten en veranderingen tijdens de cursus (zoals bijvoorbeeld over verandering van zalen etc.);

 • het ter beschikking stellen van het programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, en mededelingen van inhoudelijke aard.

Literatuur

Volgt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Docent: Dr. C.L.A. Willemse

Opmerkingen

Cursusmateriaal

De studenten worden geacht voorafgaand aan het college of referaat de voorgeschreven cursusliteratuur te hebben bestudeerd
De cursus is in het Nederlands: de meeste literatuur is in het Engels.
Voor sommige onderwerpen die gekozen kunnen worden voor het schrijven van een werkstuk is het mogelijk Franstalige dan wel Duitstalige literatuur te gebruiken.

Laptop Beleid

Om te zorgen dat iedereen zijn aandacht bij het onderwerp houdt, is het niet toegestaan een laptop te gebruiken tijdens de colleges, tenzij anders aangegeven.

Aanwezigheid

Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor dit college.
Afmeldingen met bewijs dienen vooraf schriftelijk minstens 24 uur voor het college te worden ingeleverd bij de docent.
Indien een student zich afmeldt dient er een aanvullende opdracht te worden gemaakt.
De student zal worden geschrapt uit het college indien hij of zij drie of meer colleges mist.