Studiegids

nl en

Arbitrage in nationaal en internationaal perspectief

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law en (het vak) Burgerlijk procesrecht (met goed gevolg) afgesloten.

Beschrijving

Voor internationale commerciële geschillen kiezen partijen overwegend voor particuliere rechtspraak in de vorm van arbitrage in plaats van rechtspraak van overheidswege. Ook bij geschillen en problemen tussen investeerders en staten – in wezen vaak ook commerciële geschillen – is arbitrage meestal favoriet, dit op grond van investeringsverdragen. Bij nationale commerciële geschillen en conflicten van enig belang wordt eveneens dikwijls voor arbitrage gekozen. Hetzelfde geldt voor geschillen in specifieke sectoren zoals de bouw, de sport, IT en de zgn. natte praktijk. Google bijv. maar eens op arbitrage en ICC, PCA, NAI, RvA, CAS, SGOA resp. TAMARA.

Maar wat is arbitrage precies en hoe werkt het? Hoe los je meer in het algemeen geschillen op? Hoe verhoudt arbitrage zich in dit verband ten opzichte van andere vormen van geschilbeslechting? Dat zijn de vragen bij dit vak.

Arbitrage zal in beeld gebracht worden als een vorm van adjudication naast bindend advies (‘de rijdende rechter’) en ook vergeleken worden met mediation en negotiation. De verschillen met overheidsrechtspraak komen eveneens in beeld; met name wordt hierbij aandacht besteed aan het komende Netherlands Commercial Court. Zo wordt ook inzicht verkregen in de overige vormen van geschiloplossing.

Verder veel aandacht voor de verschillende soorten arbitrage: dé arbitrage bestaat niet. Pro’s en contra’s van arbitrage worden ook in dat perspectief behandeld.

Het gaat bij dit vak met name om procesrecht, maar de verhouding tot het materiële recht komt eveneens aan de orde, dit alles zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Inzicht verkrijgen in de theorie en de praktijk van de geschilbeslechting in het bijzonder geschiloplossing door middel van arbitrage.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
*inzicht in geschilbeslechting in het algemeen en arbitrage in het bijzonder
*versterking van hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Onderwijsvormen

Interactief (werk)college en referaten van studenten

Dit vak heeft (zoals alle vakken van HC Law) de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en):
Referaten; twee essays

Inleverprocedures:
Paper voor referaat een dag van tevoren in te leveren via email

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

  • Snijders, Klaassen & Meijer, Nederlands Burgerlijk Procesrecht, zesde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, i.h.b. hoofdstuk 12 (de inhoud van dit boek en i.h.b. hoofdstuk 12 wordt bekend verondersteld).

  • Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, boek IV ¬(Legal Intelligence)

  • T&C Burgerlijke Rechtsvordering, boek IV (Legal Intelligence).

Aanbevolen studiemateriaal

  • Tijdschrift voor Arbitrage (Legal Intelligence)

  • Parlementaire geschiedenis Arbitragewet 2015 (www.overheid.nl)

  • Texts and Documents van UNCITRAL i.h.b. van Working Group IDR (www.uncitral.org).

Periode

Woensdag 14 februari van 15.00-18.00 u
Woensdag 21 februari van 15.00-18.00 u
Woensdag 28 februari van 15.00-18.00 u
Woensdag 7 maart van 15.00-18.00 u
Woensdag 14 maart van 15.00-18.00 u

Aanmelden

Via uSis

Minimum en maximum aantal deelnemers

10-20

Contact

  • Vakcoördinator: prof. mr. H.J.Snijders

  • Werkadres: secretariaat burgerlijk recht

  • Bereikbaarheid: idem

  • E-mail: h.j.snijders@law.leidenuniv.nl