Studiegids

nl en

Academische Vorming 1

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 1 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht worden besteed aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel en arbeidsperspectief van een (geneesmiddel)onderzoeker, onder andere aan de hand van (zelf)reflectie.

Bij Academische vorming 1 wordt een start gemaakt met deze ontwikkeling van student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker.

Leerdoelen

Na afloop van AV-1 kan de student:

  • wetenschappelijke literatuur over een bepaald onderwerp vinden en lezen om onderzoek van anderen te analyseren om een probleem, of nieuw standpunt te herkennen.

  • een wetenschappelijke schrijfstijl (formeel, helder, bondig) en wijze van refereren toepassen bij het schrijven van een wetenschappelijk onderzoeksverslag, onderzoeksplan en poster;

  • in een samenwerkingsgroep de empirische cyclus toepassen (formuleren onderzoeksvraag, deelvragen en hypothesen; vormgeven onderzoeksontwerp; koppelen hypothese, methode en te verwachten resultaten)

  • mondeling wetenschappelijke informatie presenteren en vragen hierover beantwoorden in de vorm van een pitch, powerpoint presentatie en poster, waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van verbale en non-verbale communicatiemiddelen;

  • volgens de feedback regels, op constructieve wijze feedback geven, ontvangen en verwerken op geschreven stukken, mondelinge presentaties en op het functioneren als junior-onderzoeker binnen/buiten een samenwerkingsproject;

  • de eigen sterkten en zwakten monitoren en op BFW-1 niveau de eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning beoordelen.

  • binnen een samenwerkingsproject, het eigen werk en het werk van anderen faseren, plannen en monitoren, en de hieruit resulterende producten op tijd opleveren.

Literatuur

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Coordinator

Mw. Dr. J.J. Geerling, met tijdelijke vervanging door Mw. Dr. E. Hoebe

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

(Werk)colleges, trainingssessies, gesprekken, probleem-gestuurd onderwijs (PGO), (zelf)studieopdrachten.

Toetsing

De beoordeling van het vak AV-1 bestaat uit twee componenten, individueel aangeven in uSis:

  • Actieve bijdrage; voldoende voor alle verplichte vaardighedenopdrachten (VO) en persoonlijke carrièreopdrachten (PCO) met bijbehorende trainingssessies. De eindbeoordeling wordt in uSis uitgedrukt als voldaan/niet voldaan.

  • AV-1 projectweken; bestaande uit een tweetal groepsbeoordelingen (onderzoekspresentatie, 10%; onderzoeksplan; 40%) en een tweetal individuele beoordelingen (lekensamenvatting, 20%; motivatie en inzet, 30%). Voor allen geldt dat de individuele cijfers ≥5.50 moeten zijn. De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10.

De studiepunten voor het vak worden enkel uitgekeerd wanneer beide componenten voldoende zijn; cijfer projectweken ≥5.50, actieve bijdrage = voldaan. Het academic statement dient op niveau BFW-1 te zijn afgerond.
Herkansers worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na de deadline van de originele opdracht op de hoogte gesteld, tenzij voorafgaand aan de opdracht anders vermeld. Herkansen van de opdrachten is eenmalig mogelijk tijdens het lopende studiejaar. Voor de AV-1 projectweken geldt dat deze in het volgende studiejaar herkanst dienen te worden wanneer de student niet (actief) heeft deelgenomen. Individuele opdrachten die tijdens de projectweken verplicht gesteld zijn, kunnen alleen herkanst worden mits de betreffende student de oorspronkelijke opdracht tijdig heeft ingeleverd en/of een geldige, vooraf gemelde reden heeft waardoor de originele opdracht niet ingeleverd kon worden.

Ingangseisen

Niet van toepassing