Studiegids

nl en

Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte

Vak
2018-2019

Beschrijving

In het derde blok van BFW-2 thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte (GTA) staat de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking centraal. Dit blok bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw samenhangen. Per onderdeel wordt hieronder een korte inhoudelijk beschrijving gegeven en aangegeven welke onderwerpen aan bod zullen komen. Onder leerdoelen staat weergegeven waarop getoetst wordt:
Fysische Farmacie
Het blok GTA start met een introductie in de fysische chemie, waarbij fysische verschijnselen en processen beschreven worden in relatie tot de chemie en farmacie. De onderwerpen die aan bod komen zijn moleculaire krachten en membranen, klassieke thermodynamica, faseleer van 1- en 2- componentsystemen, colloïd- en grensvlakchemie. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling en stabiliteit van biomoleculen/geneesmiddelen en de toedieningsvormen hiervan. De colleges zijn toegespitst als opmaat voor het onderdeel GTA theorie en geven een theoretische achtergrond die noodzakelijk is voor het onderdeel GTA practicum.

Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA): Theorie
Tijdens GTA-theorie zullen we diverse toedieningsroutes en toedieningsvormen voor geneesmiddelen bespreken (drug-targeting) en zal gesproken worden over de bereiding en analyse van toedieningsvormen. Hierbij zal stilgestaan worden bij fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen en bij de functie en invloed van hulpstoffen op de werking van geneesmiddelen. Studenten zullen kennis maken met en nadenken over dergelijke innovatieve toedieningsroutes en vormen, gestuurde gentherapie en andere nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddel toediening en afgifte.

GTA: Practicum
Het derde blok van BFW-2 wordt afgesloten met een onderzoekspracticum en geïntegreerde literatuuropdracht, waarbij de opgedane theoretische kennis wordt toegepast in een wetenschappelijk (literatuur) onderzoek. Studenten zullen met ondersteuning van LabBuddy zoveel mogelijk zelfstandig een onderzoek ontwerpen en in onderzoeksteams uitvoeren om vervolgens de eigen data te analyseren en interpreteren a.d.h.v. in BFW-2 de geleerde statistische methoden.

Leerdoelen

Fysische Farmacie

 • De student kan de moleculaire krachten beschrijven, die een rol spelen bij de interacties tussen individuele moleculen en colloïden.

 • De student kan de hoofdwetten van de klassieke thermodynamica en gerelateerde grootheden benoemen.

 • De student is in staat het verloop van isotherme/isochore/isobare/adiabatische processen te berekenen.

 • De student kan de thermodynamische achtergrond van verdelingscoefficiënten en de faseleer benoemen.

 • De student is in staat fasediagrammen van 1- en 2-componentsystemen kwantitatief te beschrijven.

 • De student kan de grensvlakverschijnselen die een rol spelen in de geneesmiddelentoediening samenvatten.
  GTA theorie

 • De student kan de algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’ beschrijven en toelichten.

 • De student kan toedieningsroutes en toedieningsvormen van geneesmiddelen beschrijven en toelichten.

 • De student kan het bereiden en analyseren van verschillende geneesmiddelen beschrijven en toelichten.
  GTA practicum

 • De student is in staat om onder begeleiding zelfstandig wetenschappelijk onderzoek binnen het thema geneesmiddeltoediening en –afgifte voor te bereiden en op reproduceerbare wijze uit te voeren.

 • De student is in staat een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen een onderzoeksteam door gezamenlijk een taakverdeling overeen te komen en de eigen experimentele data en die van teamgenoten kritisch te beoordelen.

 • De student is in staat wetenschappelijke resultaten te evalueren, te rapporteren en te bediscussiëren, zowel mondeling als in de vorm van een verslag.

Literatuur

Wordt verstrekt via Blackboard (diverse hoofdstukken uit boeken en wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
4e editie; Springer; ISBN: 9781461464853

Coordinator

Mw. Dr. Ilze Bot
Dr. Ir. Jeroen Bussmann

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, practicum en literatuuropdracht (inclusief schriftelijke verslaglegging), argumentatieopdracht.

Toetsing

Het thema ‘Geneesmiddeltoediening en –afgifte’ wordt beoordeeld op basis van de drie verschillende onderdelen. Het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen moet tenminste een 6,0 zijn om te voldoen aan de slagingscriteria van dit thema. Hierbij geldt dat afzonderlijke tentamencijfers ieder tenminste een 5,0 of hoger dienen te zijn. Daarnaast moet voor het GTA practicum tenminste een 6,0 behaald worden, in overeenstemming met de Regels & Richtlijnen m.b.t. BFW practica.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

#1 FYFA (weegfactor 3) bestaande uit een schriftelijk tentamen (individueel, 100%)

#2 GTA theorie (weegfactor 3) bestaande uit een schriftelijk tentamen (individueel, 100%)

#3 GTA practicum (weegfactor 4) bestaande uit:

 • Praktische opdracht (65%), beoordeeld op basis van een onderzoeksverslag (individueel, 70% van deelcijfer) en actieve bijdrage en praktische vaardigheden (individueel, 30% van deelcijfer);

 • Literatuuropdracht (35%), beoordeeld op basis van literatuurverslag (groepsgewijs, 80% van deelcijfer) en actieve bijdrage (individueel, 20% van deelcijfer);

 • Argumentatieopdracht (pass/no pass), beoordeeld op basis van actieve deelname

Aanmelden

Voor dit vak dien je per onderdeel apart te registreren in uSis zodat voor de docenten duidelijk is welke onderdelen je gaat volgen. Indien je alleen een tentamen gaat herkansen dien je je niet in te schrijven voor deelname aan het practicum en v.v.

Ingangseisen

Basiskennis fysica, adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie en fysiologie.