Studiegids

nl en

Spaans: Taal in cultuur

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Beschrijving

Taal in de cultuur is een verdiepingsvak. In deze cursus zal de Spaanse taal bekeken worden vanuit de culturele context van de spreker. Dit betekent dat de student zal worden geconfronteerd met gewoontes, omgangsvormen en een aantal verhalen, teksten, films en beelden die deel uit maken van de culturele en maatschappelijke achtergrond van elke Spaanstalige spreker. Aan de hand van audiovisuele materiaal worden kleine debatten georganiseerd over hedendaagse thema’s in Latijns Amerika. De student leert materiaal over een thema te verzamelen en te verwerken tot een mondeling referaat en een schriftelijke verslaglegging.
A-la-Carte en Aanschuifonderwijs is ook mogelijk.

Leerdoelen

Kennis van Spaanstalige culturele en maatschappelijke contexten.

Rooster

collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoor- en werk colleges. Studenten moeten presentaties houden in het Spaans.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur.
Contacturen (colleges): 2 p.w. x 13=26 uur
Voorbereiden college: 3 uur p. w.= 26
Bestuderen Literatuur: 6 uur p. w. = 78
Maken opdracht(en) : 1 uur x 3 opdrachten= 3 uur
Voorbereiding voor toetsing: 3 uur
Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen A : 40%
Schriftelijk tentamen B : 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

Herkansing

Take home tentamen over de gehele stof: 100%

nabespreking tentamen

Tentamen bespreking: volgens afspraak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal plus algemene informatie

Literatuur

Zie: Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing