Studiegids

nl en

Natievorming in Latijns-Amerika

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de natievorming van Latijns-Amerika vanaf de koloniale periode. Zowel de banden met het moederland tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid als de verschillende periodes van natievorming die de regio sinds de onafhankelijkheid heeft gekend worden geanalyseerd. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de onafhankelijkheidsprocessen, de eerste fase van staats- en natievorming, van instabiliteit naar consolidatie en vervolgens de instorting van het oligarchisch model aan de orde. Daarna komen de twee belangrijkste staatsvormen: de corporatistische staat (vanaf 1930) en de neoliberale staat (beide met democratische en autoritaire regimes) aan de orde. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen economische, politieke, sociale en culturele factoren binnen de verschillende fases van natievorming. De cursus heeft bovendien als doelstelling de studenten kennis te laten maken met academische methodes van analyse en onderzoek met betrekking tot de Latijns-Amerikaanse realiteit.

Leerdoelen

 1. Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming en tevens in de economische en politieke ontwikkeling van Latijns-Amerika in relatie met de verschillende staatsvormen.
 2. Het leren herkennen van historische periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in Latijns-Amerika.
 3. Het identificeren van de discursieve evolutie van de natievorming in Latijns-Amerika.
 4. Het doen van een wetenschappelijk bibliografisch onderzoek met interactieve presentaties.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

De cursus bestaat voor de helft uit hoorcolleges; de andere helft bestaat uit werkcolleges (technieken van bibliografisch onderzoek, individuele literatuuranalyse en mondelinge presentaties van studenten).

Studielast

5 ECTS = 140 uur in totaal

 • Bijwonen college: 12 uur

 • Bijwonen practica: 12 uur

 • Voorbereiden college: 24 uur

 • Studiebegeleiding: 8 uur

 • Bestuderen literatuur: 30 uur

 • Maken opdracht(en): 8 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 20 uur

 • Toetsing: 26 uur

Toetsing

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen en een bibliografisch rapport over een specifiek thema. Het bibliografisch rapport zal telkens door twee studenten samen worden voorbereid en bestaat uit twee gedeeltes:

A. Een presentatie van 10 minuten (elk 5 minuten per student).
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) duidelijkheid van de uiteenzetting (b) relevantie van het gekozen thema met betrekking tot natievorming (c) geschiktheid van de sleutelwoorden (d) capaciteit om het onderwerp kort te presenteren (e) kwaliteit van de ingezette middelen.

B. Een bibliografisch rapport. Dit is een document met een selectie van specifieke wetenschappelijke bibliografische bronnen (boeken, artikelen, scripties, dissertaties) gerelateerd aan het gekozen thema van de presentatie.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van schrijven (b) analyseniveau van de inhoud (c) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bronnen (d) geschikt gebruik van het APA-systeem (e) formele presentatie van de tekst.

C. Een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) (60%) en korte open vragen (40%).
De aspecten die geëvalueerd worden qua korte open vragen zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van schrijven (b) kwaliteit van de inhoud en de argumentatie (c) redactie in academische taal (d) capaciteit tot synthese.

Weging

A. Presentatie: 20% van het eindcijfer.
B. Bibliografisch rapport: 30% van het eindcijfer.
C. Tentamen: 50% van het eindcijfer

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het eindcijfer lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een schriftelijk toets, met dezelfde beoordelingscriteria als het tentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (bibliografie en PowerPointpresentatie van elke sessie)

 • methodologische indicaties en instructies, indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk (bibliografisch rapport)

 • andere specifieke informatie over elk college.

Literatuur

 • ANDERSON, Benedict (1996). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londen: Verso.

 • KEEN, Benjamin & HAYNES, Keith (2013). A History of Latin America. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 9th ed.

 • BAUMANN, Gerd (1994). The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities (Zones of Religion). Londen: Roudledge.

 • BAUMANN, Gerd & GINGRICH, Andre (2004). Grammars of identity/alterity: a structural approach. New York: Berghahn Books.
  Complementaire literatuur voor specifieke onderwerpen van presentaties en bibliografisch rapport (minimaal 12 specifieke bibliografische verwijzingen).

Ook aanvullende artikelen via blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Registreren Studeren à la carte

Registreren Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. P.A. Isla Monsalve

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 3 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.