Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Latijns-Amerikastudies)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules van drie bijeenkomsten.

 • Studievaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Mondelinge presentatievaardigheden

 • Schriftelijke presentatievaardigheden

De bijeenkomsten van module Studievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika 1.
De bijeenkomsten van module Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Latijns-Amerika in Woord en Beeld.
De bijeenkomsten van module Mondelinge presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Natievorming in Latijns-Amerika in semester 2.
De bijeenkomsten van module Schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus De stad in Latijns-Amerika in semester 2.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden
Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module Onderzoeksvaardigheden
Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat;
  zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden
Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding:
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden Latijns-Amerikastudies.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Dr. S.E. Pronk-Tiethoff.

Opmerkingen

Niet van toepassing