Studiegids

nl en

Academische vaardigheden (Russische studies)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit onderdeel worden academische vaardigheden van onderzoek en verslaglegging geoefend. Zowel schriftelijke als mondelinge presentatievormen komen hierbij aan bod. De studenten krijgen uitgebreide instructie in het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk dat is voorzien van een literatuurlijst en verwijzingen. De studenten houden ook een referaat over een gekozen onderwerp aan de hand van zelf verzameld materiaal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de disciplinaire vakgebieden van het studieprogramma; aan vakspecifieke internetsites en ict-aspecten rondom Russische Studies; en aan de verschillende transcriptiesystemen van het cyrillische schrift. Het vak wordt afgesloten met een reflectiecollege.

Leerdoelen

 • Elementaire onderzoeksvaardigheden: informatie verzamelen en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid met behulp van digitale technieken; toepassen van de juiste transcriptiesystemen.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: geselecteerde vakliteratuur verwerken in een kritisch, helder en goed opgebouwd betoog; formuleren van een vraagstelling en een conclusie; toepassen van verschillende referentiestijlen voor verschillende vakgebieden en opbouw van literatuurlijst; correct verwijzen en citeren, en een goed begrip hebben van wat onder plagiaat wordt verstaan.

 • Mondelinge presentatievaardigheden: een betoog op basis van een zelfgekozen onderwerp en zelfstandig verzamelde informatie helder en goed opgebouwd presenteren, gericht op medestudenten binnen de klas; effectief gebruikmaken van moderne digitale technieken.

 • Professionele vaardigheden: een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen afspraken over deadlines; op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback ontvangen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

 • Totaal 140 uur (5 EC)

 • Colleges 15 bijeenkomsten van elk 2 uur = 30 uur

 • Voorbereiding colleges, werkstuk, referaat en opdrachten = 110 uur

Toetsing

Vier opdrachten:

 • een werkstuk (50%): dit onderdeel moet voldoende zijn

 • een mondeling referaat (30%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden

 • een transcriptieopdracht (10%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden

 • een literatuurzoekopdracht (10%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden
  Het vak wordt succesvol afgesloten als het werkstuk voldoende is en daarnaast het gewogen gemiddelde van de vier onderdelen voldoende is.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Verplichte literatuur:
Goosen, Maartje & Schoordijk, Francien (2017). Basisvaardigheden academisch schrijven. Bussum: Coutinho.
Zie verder Blackboard voor aanvullende literatuur.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof.Dr.J.Schaeken
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Let op: dit vak geldt als aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het bindend studieadvies!