Studiegids

nl en

Inleiding Russische politiek en economie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Rusland, het grootste land in de wereld, heeft een rijke geschiedenis, een gevarieerde bevolking, complexe maatschappelijke verhoudingen, en een omstreden politieke orde. Dit college biedt een brede inleiding tot de Russische politiek en economie. Naast een bespreking van de recente politieke geschiedenis, de huidige politieke verhoudingen, en de economische uitdagingen van het land, wordt onder andere ook ingegaan op geografie en topografie, etnische verscheidenheid, en maatschappelijke kwesties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is studenten een ‘helicopter view’ te geven van de belangrijkste politieke, economische, en maatschappelijke kwesties in hedendaags Rusland. In een reeks colleges in het tweede en derde jaar van de opleiding zal vervolgens dieper worden ingegaan op de binnenlandse en buitenlandse politiek van Rusland en zijn economie.
Aan het einde van dit college worden studenten geacht in staat te zijn:

 • een reeks belangrijke onderwerpen met betrekking tot de Russische politiek, economie en samenleving te begrijpen en hierover schriftelijk te kunnen rapporteren;

 • wetenschappelijke bronnen te selecteren en te analyseren in het licht van een geformuleerde probleemstelling;

 • een gedegen wetenschappelijk betoog te schrijven.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)

 • Colleges: 26 uur

 • Tentamen: 2 uur

 • Voorbereiding colleges, tentamen en paper: 112 uur.

Toetsing

 • Een schriftelijke opdracht;

 • tentamen over de collegestof.

Het tentamen kan worden herkanst.

Weging

 • Schriftelijke opdracht 50%

 • Tentamen 50%

Zowel het cijfer voor het tentamen als het gemiddelde cijfer van de schriftelijke opdracht moet voldoende zijn om voor het vak te slagen

Herkansing

Het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamens

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

De literatuur staat vermeld in de studiehandleiding die te raadplegen is via Blackboard.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:Dhr. Dr. M. Bader
Studiecoördinator: T. Bouma
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.