Studiegids

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen woord en beeld

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. Deze strijd tussen de kunsten, door Leonardo da Vinci “paragone” genoemd, neemt door de eeuwen heen steeds weer andere vormen aan. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie op woord- en beeldrelaties vormen. Allereerst zullen een aantal klassieke auteurs aan bod komen (Plato, da Vinci, Lessing). Vervolgens bespreken we meer hedendaagse theoretische teksten over woord-beeld relaties (Goodman, Gombrich, Mitchell). Tenslotte brengen we deze discussies over woord-beeld in verband met debatten over het concept ‘medium’. Aan de hand van teksten van bijvoorbeeld Manovich, Bolter&Grusin en Krauss bestuderen we ideeën over mediumspecificiteit, intermedialiteit en het “post-medium” tijdperk. Daarnaast zal steeds uitvoerig aandacht worden besteed aan teksten of beelden uit de praktijk die de eigenschappen van woord en beeld op de voorgrond zetten of uitdagen (bijvoorbeeld emblemataboeken, allegorische schilderijen, de graphic novel, de fotoroman, het filmessay, beeldgedichten, concrete poëzie, text art en het computerspel).

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

  • kan de student reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

  • heeft de student inzicht in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

  • is de student in staat om mengvormen van woord en beeld te beschrijven en te analyseren en middels een betoog een interpretatie daarvan te voor te stellen.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

Midterm-schrijfopdracht (20%)
Schriftelijk tentamen (80%)

Herkansing en weging

Schrijfopdracht (20%)
Schriftelijk tentamen (80%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard. Een nader te bepalen selectie primaire teksten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
Mw. Drs. J.J.M. Houwen.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.