Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in hedendaags Afrika

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het BA programma Afrikaanse talen en culturen is veel aandacht voor taal, ook voor Sociolinguïstiek, dat veel raakvlakken heeft met Antropologie. Deze cursus is bedoeld om BA studenten kennis te laten maken met de Antropologie van Afrika. Dit kan natuurlijk op velerlei manieren. Eén van de centrale concepten in deze BA opleiding is communicatie. Communicatie een centraal begrip in samen leven, zonder communicatie is er geen samen leven. Communicatie gaat via mensen, met behulp van technologie (taal, media, etc.).
Afrika is deel van de globale (en globaliserende) wereld en daarbij zijn niet alléén moderne media, maar ook mobiliteit, belangrijke fenomenen. In deze cursus worden empirische studies en kwalitatieve methodes besproken, maar we gaan ook in op de theorie van (media-)antropologie. Wij willen jullie aan de hand van etnografieën, nieuwe media en mobiliteit meenemen op een zoektocht naar wat de discipline ‘Antropologie’ in en over Afrika kan inhouden.
In deze cursus leren studenten globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen. Hedendaags Afrika is onderhevig aan snelle veranderingen. We zullen kijken naar de manier waarop Afrikaanse samenlevingen zich organiseren in een globaliserende wereld. De opkomst van nieuwe communicatie technologieën in Afrika is één van de besproken thema’s in dit college. Een andere belangrijke thema, dat doordringt is door communicatie, is de Afrikaanse diaspora. Daar waar de opdracht verband houdt met dit thema, zullen we tijdens dit college verschillende aspecten van de Afrikaanse diaspora bespreken én onderzoeken.
Centraal staat dus de individuele onderzoeksopdracht. Gedurende het semester zullen de studenten zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang stap voor stap opzetten en uitvoeren. Verschillende onderzoeksmethoden komen aan bod, waaronder ook het gebruik van ICT en media.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over academische vaardigheden (o.a.leesstrategieën en wetenschappelijke integriteit) die worden verzorgd door het EAV.

Daarnaast zal tijdens de collegereeks speciale aandacht worden besteed aan presentatie vaardigheden, in samenwerking met het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. Studenten zullen presentaties verzorgen over de verschillende fasen van hun onderzoeksproject. Voor ATC studenten is deelname aan modules 2 en 3 van de cursus Academische Vaardigheden door het EAV een verplicht onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Basiskennis en –inzicht:

 • moderne vraagstukken over Afrika kritisch benaderen;

 • hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van media, antropologie, verandering en cultuur;

 • hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline media antropologie;

 • kennis van en inzicht in academische ontwikkelingen in de bestudering van hedendaags Afrika, waaronder enige kennis van kernbegrippen en methodologie.

Vaardigheden:

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken en deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren;

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren;

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd schriftelijk en mondeling uiteenzetten;

 • het geven van mondelinge presentaties, met behulp van visuele middelen (PowerPoint, Prezi, …)

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie;

 • het geven en ontvangen van constructieve feedback.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

5 EC = 140 uur:

 • Colleges: 7 x 2 uur = 14 uur

 • Literatuur, collegestof en film kijken: 50 uur

 • Voorbereiden presentaties: 11 uur

 • Extra contacturen: 5 uur

 • Onderzoek en essay: 60 uur

Toetsing

 1. Essay en onderzoeksopdracht: 50%
 2. Actieve participatie tijdens colleges: 15%
 3. Presentatie onderzoeksplan : 10%
 4. Eindpresentatie: 25%

In geval van een onvoldoende eindcijfer kan het essay worden herkanst. De overige onderdelen kunnen niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Studenten dienen zich in te schrijven op blackboard voor deze cursus. Blackboard zal worden gebruikt voor het uitwisselen van relevante cursusinformatie, en voor het indienen van geschreven werk.

Literatuur

Small Places, Large Issues, an Introduction to Social and Cultural Anthropology - Thomas Hylland Eriksen

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Prof. Dr. M.E. de Bruijn

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Geen.