Studiegids

nl en

Accenttentamen Nederlandse Taalkunde

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De student bestudeert zelfstandig de opgegeven literatuur en legt daarover mondeling tentamen af. Het is de bedoeling dat de student zich vooral richt op de hoofdlijnen van de aangeboden studies. Wat zijn de belangrijkste slotsommen? Langs welke weg komt de schrijver tot die conclusies? De gevolgde redenering, de methode, de aanpak – daar gaat het om. Het is bovenal de bedoeling dat de student zich kritisch opstelt. In hoeverre vind je wat je gelezen hebt overtuigend? Welke argumenten heb je voor je standpunt?

De literatuur omvat tien artikelen met een sterke theoretische en/of methodologische component. Daarnaast kiest de student twee proefschriften, waarin stapsgewijs van theorie naar methode naar resultaten en conclusies wordt gewerkt.

Het accenttentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in mei.

Leerdoelen

  • Je verkrijgt kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalkunde.

  • Je kunt zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en interpreteren en er vragen over beantwoorden.

  • Je doet extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, dus voor het eerste semester in januari en voor het tweede semester vanaf eind mei tot eind juni.

Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 16 december 2017 op te geven bij dr. R.J.U. Boogaart.

Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 12 mei 2018 op te geven bij dr. R.J.U. Boogaart.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 ec =140 uur

Toetsing

  • Mondeling tentamen (100%)

  • Het cijfer dient minimaal een 5.5 te zijn.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Literatuur

De literatuurlijst kun je opvragen bij de docent, wanneer je je aanmeldt voor het tentamen.
De literatuurlijst bestaat uit twee delen. Op het eerste deel staan tien artikelen die theoretisch van aard zijn of waarin de nadruk ligt op theoretische en methodologische aspecten. Elke student bestudeert deze tien artikelen. Op het tweede deel staat een aantal proefschriften. Hiervan kiest de student er twee ter bestudering.
Het mondeling tentamen gaat dus over tien artikelen en twee boeken.

Aanmelden

Via uSis en via Dr. R. Boogaart

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen Dr. R. Boogaart

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.