Studiegids

nl en

Accenttentamen Taalbeheersing

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Zoals je in je bacheloropleiding hebt kunnen ervaren, biedt taalbeheersing een veelheid aan perspectieven op communicatie. Deze leeslijst geeft een verdieping van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing, die in de bachelor aan bod zijn geweest: pragmatiek, stilistiek, retorica, argumentatie en persuasieonderzoek. De lijst bevat zowel boeken als artikelen. Veelal zijn de boeken wat algemener van aard en wordt in de artikelen op een specifiek onderwerp ingezoomd.
Bij het bestuderen van de lijst zijn de volgende zaken van belang. In het algemeen geldt: het gaat om de hoofdlijn. Wanneer er wordt gerapporteerd over onderzoek betekent dat: Welke onderzoeksvraag wordt door de onderzoeker(s) beantwoord? Hoe luidt het antwoord en welke motivering wordt daarvoor gegeven? Stel je bij het lezen kritisch op. Ben je overtuigd door het onderzoek? Is de motivering consistent? Ziet de onderzoeker iets over het hoofd?

Leerdoelen

Na afronding kun je:

 • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur bestuderen op een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing;

 • De essentie van die literatuur in eigen woorden uitleggen.

Rooster

Het Accenttentamen Taalbeheersing kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, dus voor het eerste semester in januari en voor het tweede semester vanaf eind mei tot eind juni. Het tentamen in mei/juni geldt daarbij als herkansing voor het tentamen in januari.

In het eerste semester wordt het Accenttentamen afgenomen op 21 of 22 januari 2019. Wie het tentamen wil afleggen, maakt zelf een afspraak met dr. M. van Leeuwen. De deadline voor aanmelding is 4 januari 2018. Kort na die datum ontvang je bericht over de precieze datum, tijd en locatie.

In het tweede semester vindt het Accenttentamen plaats op 17 of 18 juni 2019. Wie het tentamen wil afleggen, maakt zelf een afspraak met dr. M. van Leeuwen. De deadline voor aanmelding is 1 juni 2019. Kort na die datum ontvang je bericht over de precieze datum, tijd en locatie.

Bij een onvoldoende in het tweede semester kan het tentamen eenmaal worden herkanst, later in de tentamenperiode.

Onderwijsvorm

Geen college; zelfstandige literatuurstudie. Zie voor instructies de Blackboardsite ‘Taalbeheersing literatuurtentamen BA NL.

Studielast

140 uur zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Mondeling tentamen (100%)

 • Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Zie voor instructies Blackboard ‘Taalbeheersing literatuurtentamen BA NL.

Literatuur

Literatuurlijst Taalbeheersing 3e jaar Bachelor [506 pp.]
5 ects = 140 uur = 3,6 pp. per uur lezen en leren
Inclusief vindplaatsen

Pragmatiek [116]

 • Archer & Grundy (eds.). (2011). The pragmatics reader. London: Routledge. Hieruit: Section 2 (Linguistic Pragmatics), p. 11-54 [43]

  • Introduction
  • Austin
  • Searle
  • Grice
   Section 3 (Post-Gricean Pragmatics), 83-98, 119-128 [24]
  • Introduction Neo-Gricean Pragmatics
  • Levinson
  • Blakemore
   Section 6 (Politeness, face and impoliteness), 271-320 [49]
  • Introduction
  • Goffman
  • Brown & Levinson
  • Locher & Watts

UB Magazijn, plaatsingscode 12737 D 5
UB Study Area 5, plaatsingscode P99.4.P72 P746

Stilistiek [116]

 • J. Fahnestock (2011). Rhetorical Style, The Uses of Language in Persuasion. Oxford: Oxford University Press [45]
  Hieruit
   1. Introduction (3-19)
   1. Amplification (390-417)

UB Magazijn, plaatsingscode 12739 D 10
UB online beschikbaar via Oxford Scholarship Online

 • J. Kamalski, L. Lentz & T. Sanders (2004). ‘Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, nr. 2, pp. 87-104. [27]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Mulken, M. van & P.J. Schellens (2012). Over loodzware bassen en wapperende broekspijpen. Gebruik en perceptie van taalintensiverende stijlmiddelen. In:Tijdschrift voor Taalbeheersing 34(1), 26-53. [28]

UB Studiezaal Nederlands T 4329 (meest recente jaargang)
UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
UB Magazijn, plaatsingscode G 1646 4156

 • H. Pander Maat (2004). ‘Wervend taalgebruik in persberichten – werkt het? Hoe journalisten omgaan met persberichten in de luchtvaartsector’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, nr. 3, pp. 209-225. [16]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646 4156

Argumentatie & Retorica [103]

 • Aristoteles (2004). Retorica. Vertaald en ingeleid door Marc Huys. Groningen: Historische Uitgeverij, 2004. Hieruit: p. 1-36. [36pp]
  UB Study Area 5, plaatsingscode PA3900.S6 R47

 • Eemeren, F.H. van (2011). In alle redelijkheid. Rede gehouden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica aan de Universiteit van Amsterdam […]. Amsterdam: Sic Sat. Hieruit: p. 7-21. [12] Zie Blackboard

 • Eemeren, F.H. van & R. Grootendorst (1997). Het analyseren en beoordelen van een betoog. In F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.), Studies over argumentatie (pp. 235-264). Amsterdam: Boom. [30]
  VGB NED 23 5578
  UB Studiezaal Nederlands, S.NED. 23 4839

 • Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst en F. Snoeck Henkemans (1997). Handboek argumentatietheorie, Historische achtergronden en hedendaagse ontwikkelingen. Groningen: Nijhoff, par. 3.2 (pp.65-89). [25]
  VGB NED 23 5566
  UB Magazijn, plaatsingscode 8604 D 10
  UB Study Area 5, plaatsingscode P301.5.P47 E37

Tekstontwerp en persuasieonderzoek [107]

 • Andeweg, B. & J. de Jong (2003). ‘Hoe begint de minister? Een retorisch exordiummodel toegepast op departementale toespraakinleidingen’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, nr. 1, pp. 34-56. [23]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Andeweg, B. & J. de Jong (2004). ‘Effecten van inleidingstechnieken’. In: De eerste minuten, attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken. Den Haag: Sdu, pp. 365-390. Diss. Nijmegen. [25]
  UB Magazijn 1753 C 4
  UB Magazijn collectie Compact Disks, plaatsingscode CDKAST 777
  UB Study Area 7, PF435.A53
  Het hele boek is ook op internet gepubliceerd: Te vinden via http://www.deeersteminuten.nl/

 • Jong, M. de & P.J. Schellens (2000). ‘Formatieve evaluatie’. In: P.J. Schellens, R. Klaas-sen & S. de Vries (red.). Communicatiekundig ontwerpen. Methoden, perspectieven, toepassingen. Assen: Van Gorcum, pp. 100-118. [18]
  UB Magazijn 6134 D 3

 • Hoeken, H. (2009). ‘Narratieve evidentie, levendigheid en overtuigingskracht’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 , nr.3, pp. 169-184. [16]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

Begrijpelijkheid [64]

 • Renkema, J. (1996). ‘Over smaak valt goed te twisten. Een evaluatiemodel voor tekstkwaliteit’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18, nr. 4, pp. 324-338. [25]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Elling, S. & L. Lentz (2003). ‘De voorspellende kracht van het CCC-model’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, nr. 3, pp. 221-235. [15]
  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Lentz, L. (2011). Let op, Begrip verplicht! Begrijpelijkheid als norm in de wet. Oratie Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, 9 september 2011. [31] Te vinden via https://www.uu.nl/file/25371/download?token=E4EahkQJ

 • Jansen, C. (2012). Voorkomen is beter. Op weg naar effectievere teksten in de
  Gezondheidscommunicatie. Oratie Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen,
  20 november 2012. [18]
  Te vinden via http://www.careljansen.nl/Publications/oratie2012.pdf

  Vakgeschiedenis van de Neerlandistiek [84]

 • Anrooij, W. & E. Ruijsendaal (2000). Honderdvijftien delen Tijdschrift voor Nederlands(ch)e Taal- en Letterkunde (1881-1999). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116, pp. 295-367. https://www.dbnl.org/tekst/_tij003200001_01/_tij003200001_01_0025.php [72]

 • Jansen, C. (2018). Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ontwikkelingen in de Taalbeheersing/Communicatiekunde. Rede gehouden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Communicatie en Informatiewetenschappen aan de

 • Rijksuniversiteit Groningen. https://www.careljansen.nl/CJ_Afscheidscollege_19-1-2018.pdf. [12]

Aanmelden

Via uSis en via Dr. R. Pilgram

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. R. Pilgram