Studiegids

nl en

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandse taal en cultuur. Ook moet het vak ‘Benaderingen van literatuur’ gevolgd zijn en een accentgroep historische of moderne letterkunde.

Beschrijving

In dit vak maak je kennis met de verschillende manieren waarop je onderzoek kunt doen naar Nederlandse literatuur. Zowel de moderne als historische letterkunde komt aan bod in het oefenen met object- en tekstgerichte methoden, die je voorbereiden op de zelfstandige studie voor je BA-eindwerkstuk en een MA. We kijken naar de ontwikkelingen in de studie van de Nederlandse literatuur in wisselwerking met vernieuwingen in de theorie en praktijk van andere vakgebieden – variërend van de digital humanities tot de cultuurwetenschap. Je leert hoe je vanuit nu gangbare benaderingen in de letterkundige neerlandistiek concreet onderzoek opzet en uitvoert en bepaalt welke methoden relevant zijn.

Je oefent in twee blokken (waarin achtereenvolgens moderne en historische literatuur centraal staan) met het toepassen van methoden in een onderzoek naar een primaire tekst. Vanuit die praktijk analyseren en evalueren we hoe verschillende invalshoeken en onderzoeksmethoden de visie op teksten beïnvloeden. Je sluit de cursus af met een werkstuk waarin je een methode toepast op een zelfgekozen casus..

Leerdoelen

De student(e) is aan het eind van de cursus in staat

 • te werken met verschillende benaderingen van literatuur en kennis van de daarbij behorende termen en onderzoeksmethodologische grondslagen

 • een onderzoeksvraag op te stellen die aansluit bij actuele, methodologische discussies

 • kritisch te reflecteren op de samenhang tussen onderzoeksopzet, centrale concepten, methodologie, en de geproduceerde onderzoeksresultaten

 • een onderzoek(svoorstel) op wetenschappelijk niveau mondeling en schriftelijk te presenteren.

Rooster

Rooster BA 3 - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 16 uur

 • Bestuderen Literatuur: 26 uur

 • Maken opdracht(en) : 16 uur

 • Maken werkstuk (inclusief voorbereiding en korte presentatie): 56 uur

Toetsing

Toetsing

 • Deelname en 3 opdrachten: 40%

 • Werkstuk en presentatie: 60 %

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Het werkstuk wordt herkanst als het gewogen eindcijfer lager dan 5,5 is.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Studenten lezen voor het eerste college: Jennifer Summit, ‘Renaissance Humanism and the Future of the Humanities’, in Literary Compass 9/10 (2012), 665-678.

De rest van de literatuur wordt een maand voor aanvang van het college via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Via Dr. Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl