Studiegids

nl en

Didactiek van het Nederlands als tweede taal

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Afgeronde BA Dutch Studies, Nederlandse taal en cultuur of Taalwetenschap. Studenten met een andere vooropleiding kunnen contact opnemen met de docent.

Beschrijving

In het eerste semester verwerven studenten kennis en vaardigheden op het gebied van de didactiek van het Nederlands als tweede taal (NT2) op academisch niveau. In het tweede semester volgen de studenten stage bij verschillende taalverwervings- en taalvaardigheidsonderdelen van de opleiding Dutch Studies of het ATC. Zij geven daarbij ook zelf enkele keren les aan anderstaligen.

Onderwerpen:
Tweedetaalonderwijsmethoden, didactische procedures bij taalonderwijs, blended learning, theoretische en didactische achtergronden bij het onderwijs in de deelvaardigheden woordenschat, lezen, schrijven, spreken en luisteren, training in het overbrengen van de grammaticaregels van het Nederlands, het opstellen van toetsen en tentamens, analyse van de belangrijkste taalcursussen Nederlands voor anderstaligen op academisch niveau.

Leerdoelen

 • kennis nemen van de gangbare tweedetaalonderwijsmethoden;

 • kennis verwerven van de theoretische en didactische achtergronden bij de verschillende onderdelen van het taalverwervingsonderwijs (spreken, luisteren, lezen, woordenschat, schrijven en grammatica);

 • kennis verwerven van de leermiddelen op het gebied van het taalonderwijs, waaronder ook digitale leermiddelen;

 • inzicht verwerven in de wijze waarop uitkomsten van tweedetaalverwervingsonderzoek in verschillende taalmethoden zijn terug te vinden;

 • de vaardigheid verwerven een les aan academisch gevormde anderstaligen voor te bereiden, te geven en te evalueren;

 • vaardigheid ontwikkelen in het corrigeren van gesproken en geschreven Nederlands van anderstaligen, in het opstellen van toetsen en tentamens en in het beoordelen van de belangrijkste cursussen Nederlands voor anderstaligen.

Rooster

Rooster MA - semester 1

Onderwijsvorm

Eerste semester: Hoor-/werkcollege
Tweede semester: Stage

Studielast

De totale studielast is 140 uur per semester

1e semester:
colleges: 39 uur
afsluitend schriftelijk tentamen (inclusief voorbereiding): 15 uur
wekelijkse collegevoorbereiding (bestuderen literatuur) en het maken van opdrachten: 86 uur
2e semester:
5 plenaire bijeenkomsten: 10 uur
12 weken stage inclusief voorbereiding zelf te geven lesonderdelen: 72 uur
maken woordenschattoets en beoordelen woordenschattoetsen van medestudenten: 20 uur
schrijven stageverslag: 38 uur

Toetsing

Toetsing

Het eerste semester wordt afgesloten met tussentijdse opdrachten en een tentamen over de collegestof.
De stage wordt afgesloten met een stageverslag; daarnaast maken de studenten in het tweede semester een woordenschattoets op niveau B1 en vragen bij een luisterfragment.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

 • tentamen 1e semester:30%

 • opdrachten 1e semester: 20%

 • stageportfolio 2e semester 25%

 • opdrachten 2e semester: 25%
  De deelcijfers mogen niet lager zijn dan 5,0.

Herkansing

De herkansing van het tentamen over de stof van het eerste semester vindt plaats in de maand januari. Wanneer het stageverslag of de opdrachten 2e semester onvoldoende zijn, kan na overleg met de docent een verbeterde versie worden ingeleverd.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

 • Bossers, Bart, Folkert Kuiken & Anne Vermeer (red.). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.Bussum, 2015 (tweede, herziene druk). ISBN: 978 90 469 0471 8

 • Aanvullende literatuur wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website.

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. M. Arends

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding MA-Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. e-mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In overleg met de docent is het mogelijk alleen het theoriedeel (eerste semester) van dit college te volgen voor 5 EC. De stage en het daarbij behorende verslag vervallen in dat geval.