Studiegids

nl en

Een argumentatieve benadering van populisme

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De opkomst en het succes van populistische politici stelt de argumentatietheorie voor een nieuwe uitdaging. Wordt bijvoorbeeld een beroep op de massa in de argumentatietheorie als een ad populum-drogreden beschouwd, populisten lijken met succes een beroep te doen op het democratische aspect van standpunten die ‘de mening van het volk’ reflecteren. Ook lijkt het geen probleem te zijn dat deze politici vaak een loopje nemen met de feiten. Zelfs wanneer fact checkers de onjuistheid van hun argumenten aantonen, is dat veelal geen ondermijning van de standpunten die ermee worden verdedigd. De geloofwaardigheid van de spreker lijkt er ook geenszins door te worden aangetast.
In dit college proberen we verschillende vragen te beantwoorden met betrekking tot populistisch taalgebruik. Wat zijn hiervan de talige en argumentatieve karakteristieken, hoe valt dit methodologisch vast te stellen en welke interpretatieproblemen komen daarbij kijken? Welke consequenties heeft een argumentatieve duiding van het populistische discours in termen van rationaliteit? Biedt de argumentatietheorie middelen voor een effectief tegendiscours?

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de cursus kun je:

 • relevante onderzoeksvragen stellen op basis van literatuuronderzoek en bestudering van taalgebruiksverschijnselen in de praktijk;

 • complexe onderzoeksvragen analyseren in deelvragen en deze systematisch te onderzoeken;

 • argumentatietheoretische concepten toepassen op een relatief nieuw onderzoeksgebied (i.c. populisme);

 • een mondelinge bespreking leiden over een wetenschappelijk onderzoeksthema en de discussie daarover leiden;

 • zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van eigen onderzoek en daarover discussiëren;

 • zowel mondeling als schriftelijk constructieve peer feedback geven op het onderzoek van een medestudent.

Rooster

Rooster MA - semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast = 280 uur.

 • Contacturen: 34

 • Voorbereiden literatuurcolleges: 60

 • 3x referaat voorbereiden: 15

 • Peer review: 10

 • Paper en opdrachten ter voorbereiding : 161

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten + referaat literatuur: voldoende

 • Referaat paper (20%)

 • Peer review (20%)

 • Paper (60%)

Herkansing

 • Voor de paper moet minimaal een 5,5 worden gehaald; de definitieve versie hiervan kan één keer worden herkanst.

 • Is ook na herkansing het paper of het eindcijfer onvoldoende (< 5,5), dan moet het gehele vak opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard

Literatuur

De literatuur wordt op het college bekendgemaakt. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website.

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2604.
Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.