Studiegids

nl en

Politiek debat (MA Neerlandistiek)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak wordt in samenwerking met Geschiedenis aangeboden; een goede actieve en passieve beheersing van het Nederlands is noodzakelijk.

A full active and passive knowledge of Dutch is required

Beschrijving

Deze cursus is een onderdeel van het MA-traject ‘Het politieke debat: geschiedenis en retorica’ en heeft een interdisciplinaire invalshoek. We lezen in deze cursus historische en taalwetenschappelijke literatuur over het politieke debat, in Nederland en West-Europa.
De literatuur biedt een overzicht, maar we zullen die ook kritisch bespreken en confronteren met de historische en actuele praktijk van het politieke debat met name in de Nederlandse context.

De politieke actualiteit van debat en retorica bekijken we vanuit een theoretisch-systematische en historische achtergrond. De cursus is gebaseerd op het gezamenlijk lezen van teksten, reflecties in de vorm van literatuurbesprekingen met een stelling, en gezamenlijke discussie. Het is een intensieve lees- en discussiereeks die vooral de eerste helft van het semester wekelijks een flinke prestatie vraagt; het afsluitende essay is betrekkelijk kort en kan voortbouwen op het werk in het college.

Daarnaast bevat de cursus ook meer praktische onderdelen: een serie gastcolleges door (oud-)politici en mensen uit de wereld van de politieke journalistiek. Een vast onderdeel is ook een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer en een gesprek met Kamerleden. Telkens wordt bij deze delen van de studenten gevraagd (in groepjes) de discussie voor te bereiden en de gastcolleges te leiden.

Vanwege het naderende emeritaat van docent Van Haaften zal deze cursus in het collegejaar 2018-2019 in deze vorm voor de laatste keer worden gegeven. Om die reden zal de cursus in januari 2019 worden afgesloten met een symposium over Politiek Debat, waaraan naast de studenten 2018-2019 ook anderen zullen deelnemen onder wie oud-cursisten en voormalige gastsprekers. Van de studenten van de cursus in 2018-2019 wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de organisatie van dit symposium.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student heeft aan het eind van de cursus:

 1. het vermogen om wetenschappelijke literatuur over historische en taalgebruiksdata en –vragen te analyseren en kritisch te beoordelen;
 2. het vermogen om helder en gefundeerd mondeling of schriftelijk te rapporteren over onderzoeksresultaten, in correct Nederlands en op een zodanige wijze dat voldaan wordt aan de eisen die daaraan in de disciplines worden gesteld;
 3. het vermogen om deel te nemen aan wetenschappelijke en maatschappelijke debatten over het onderwerp van dit seminar.

Leerdoelen, specifiek voor deze specialisatie

 1. De student heeft gedegen kennis van en inzicht in politiek argumentatief en retorisch taalgebruik in het algemeen en in het politieke debat in het bijzonder, en weet deze kennis en dit inzicht te plaatsen in een historische context.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de contextbepaaldheid van argumentatief en retorisch taalgebruik in het algemeen.

Rooster

Rooster MA - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • College volgen, inclusief excursie naar Den Haag: ca. 30 uur.

 • Voorbereiden discussie en colleges: ca. 10 uur.

 • Lezen literatuur en schrijven reflecties, inclusief opzet eindwerkstuk: 200 uur.

 • Eindwerkstuk: 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Eindwerkstuk (omvang op college wordt op college bekend gemaakt; bevat interdisciplinaire componenten) (90% van het eindcijfer)
  Getoetste leerdoelen: 1-5

 • Opdracht 1 (Gezamenlijk voorbereiden en bijdragen aan de discussies tijdens de colleges onder anderen met (oud-)politici)
  Getoetste leerdoelen: 1-3 (5% van het eindcijfer)

 • Opdracht 2 (Tussentijdse schriftelijke kritische besprekingen van de gelezen literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 1-5 (5% van het eindcijfer)

Weging

 • Werkstuk: 90%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het eindwerkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Herkansing

Herkansing geschiedt door het herschrijven van het afsluitende werkstuk in overleg met de docent.
Herkansing

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor onderlinge communicatie en voor het posten van opdrachten en papers

Literatuur

 1. P. Bootsma en A.C. Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (Amsterdam 2006)
  1. Frans H. van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse (Amsterdam 2010), 1-96 (tot paragraaf 4.2)
  2. Jonathan Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor (Hampshire/New York 2011 (Second Edition)), 1-51
  3. Amy Gutman & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton 2004), 1-94
  4. Ton van Haaften, ‘Norm en taal in politiek Den Haag’ in: M.-C. Foblets e.a. (red.), Liber Amicorum René Foqué. 631-645 (Gent 2012).
  5. Ton van Haaften, ‘Debate and political culture’ in: Ton van Haaften et al., Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain, 349-368 (Leiden 2011)
  6. Maarten van Leeuwen, ‘Taalkundig-stilistische analyse: de casus Wilders/Pechtold’, Tijdschrift voor Taalbeheersing 37 (2015), nummer 1, 33-78
  7. H.C.G. Matthew, ‘Gladstone rhetoric and politics’ in: P.J. Jagger (ed.), Gladstone. (Londen 1998), 213-234
  8. H. José Plug, ‘Ad hominem arguments in the Dutch and the European Parliaments: Strategic manoeuvring in an institutional context’ in: Cornelia Ilie, European Parliaments under Scrutiny, 305-328 (Amsterdam 2010)
  9. Peter Jan Schellens, De toon van het debat (afscheidsrede Radboud Universiteit Nijmegen 2013)
  10. J.J.B. Turpijn, Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede kamer (1848-1888). (Amsterdam 2008)
  11. H. te Velde, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’, De negentiende eeuw (30), 35-47
  12. H. te Velde, Sprekende politiek. Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw. (Amsterdam 2015)
  13. B. Wolthuis, ‘Het spelkarakter van het parlementaire debat’ in: R&R: rechtsfilosofie en rechtstheorie 3 (2007), 12-33
  14. David Zarefsky, ‘Strategic maneuvering in political argumentation’ in: Frans H. van Eemeren (ed.) Examining Argumentation in Context,115-130. (Amsterdam 2009)

Aanmelden

Via uSis

Registratie Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Prof.dr. T. van Haaften