Studiegids

nl en

Grieks proza: Plato

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het eerste jaar van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Het college is eveneens toegankelijk als keuzevak voor studenten die de taalverwervingscolleges Grieks in het eerste semester gevolgd hebben.

Beschrijving

Lectuur van de Gorgias van Plato, grotendeels in het Grieks. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza.
Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden besproken, mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren. Aan de orde komen de dialoogvorm, de presentatie van sofistiek en retorica, opvattingen over recht en onrecht, het verschijnsel ‘macht’ en de rol van mythen in Plato.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van een specifieke vorm van Attisch proza. (I.i; II.i/iii);

 • ontwikkelt verdere kennis van de semantische en pragmatische aspecten van de tekst aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. (I.i/vii; II.iii);

 • beschikt over kennis van kenmerken van de sofistiek/retorica, Socratisch gedachtengoed en van Plato’s filosofie (aanvullend op het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1) en

 • is in staat de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderscheiden en te relateren aan de doelstellingen van het genre. (I.ii/iv)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van verschillende (Engelse, Franse, Duitse) commentaren en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven (II.i/mondelinge en schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Plato (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Responsiecolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zes weken): 30 uur;

 • contacturen bijeenkomsten Onderzoeksvaardigheden: 4 uur

 • lectuur Gorgias: 45 uur;

 • secundaire literatuur: 5 uur (35 pp.);

 • schrijven essay: 15 uur;

 • overige voorbereiding colleges en toetsen: 38 uur

 • toetsing: 3 uur.

Toetsing

 • Deeltoets 1: kort essay over de Gorgias in vertaling (15% van het eindcijfer);

 • Deeltoets 2: vertaling ongelezen stof (30%); mag bij een voldoende geabsolveerd worden vóór de eindtoets;

 • Eindtoets: vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%), essayvragen (20%); vertaling ongelezen stof (30%, zie Deeltoets 2).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor Deeltoets 1 (essay) moet een nieuwe, verbeterde versie van het essay worden ingeleverd; voor dit onderdeel kan, bij herkansing, ten hoogste een 6.0 behaald worden.

Bij een onvoldoende voor de eindtoets moet het geheel herkanst worden, met uitzondering van Deeltoets 1 (essay): een voldoende voor dat onderdeel blijft staan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Collegesheets en studiemateriaal worden beschikbaar gemaakt op Blackboard.

Literatuur

 • Plato, Gorgias. ed, E.R. Dodds, Oxford 1969, paperback 1990

 • Engelse vertaling, bijvoorbeeld Plato, Gorgias, transl; Robin Waterfield, Oxford 1994.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Keuzevakstudenten: graag eerst contact opnemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Dr. T.A. van Berkel