Studiegids

nl en

Latijn: lyriek/elegie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van Catullus, Horatius, Tibullus, Propertius en Ovidius

Per week volgen studenten één hoorcollege (1uur) + werkcollege I (2 uur) en één werkcollege II (2 uur). Voor het werkcollege II wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

De hoorcolleges bieden een overzicht over de auteurs en hun teksten. Ter voorbereiding van ieder werkcollege bestuderen en vertalen studenten een selectie Latijnse gedichten (ca. 150-200 verzen/ week) met behulp van een wetenschappelijk commentaar (de lijst met de te bestuderen commentaren zie hieronder: Literatuur commentaren). In de werkcolleges analyseren we een selectie van deze teksten:

 • Week 1 Inleiding Lyriek & Elegie (hc) en Catullus (hc en werkcollege)

 • Week 2: Catullus (werkcolleges)

 • Week 3: Horatius (hc en werkcolleges)

 • Week 4: Horatius (werkcolleges), Inleiding ‘paper schrijven’

 • Week 5: Tibullus/ Propertius (hc en werkcolleges)

 • Week 6: Ovidius (hc en werkcolleges)

 • Week 7: Ovidius (werkcolleges) + deadline papers indienen

 • Week 8: Bespreking papers

Pensum:

 • Catullus: Catull. 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 22 + 36 + 51 + 63 + 67 + 95

 • Horatius, carmina: Hor. c. 1,1; 1,5; 1,6; 1,14; 1,37; 3,30

 • Propertius: Prop. 1,16; 3,1

 • Tibullus: Tib. 1,2

 • Ovidius Amores: Ov. am. 1,1; 1,9

 • Ovidius Ars amatoria: Ov. ars 1, 49-170

 • Ovidius Tristia: Ov. trist. 1,1

Er mogen uitsluitend kritische edities van de teksten gebruikt worden (Oxford Classical Texts of Teubner-editie), zie de hieronder (Literatuur) genoemde textedities.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Latijn (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van de genres lyriek en elegie. (I.i; II.i/iii);

 • beschikt over elementaire kennis van de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie in politieke en culturele context. (I.ii/vii).

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees- en vertaalvaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van lyrische en elegische dichters. (II.ii)

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

 • secundaire literatuur zelfstandig op te zoeken

 • primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vi; onderzoeksvaardigheden)

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een korte paper (maximaal 2 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke vaardigheden)

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Dit is een college met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle colleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 3 en 2 uur per week gedurende 7 weken): 5 x 7 = 35 uur;

 • voorbereiding: 2 uur voorbereiding/ 1 uur college = 70 uur

 • schrijven van een paper: 20 uur;

 • voorbereiding tentamen: 15 uur.

Ter voorbereiding op het schrijven van de paper worden studenten geacht de colleges Schriftelijke presentatievaardigheden (onderdeel van het Mentoraat GLTC) bij te wonen, die worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.

Toetsing

 • Paper: interpretatie van één van de gelezen teksten en kritische evaluatie van de hierbij gebruikte onderzoeksliteratuur (2 pagina’s);

 • Schriftelijk tentamen met vertalingen (op college én zelfstandig gelezen pensum)/korte open vragen/essayvraag.

Weging

 • Paper: 40%

 • Schriftelijk tentamen: 60%

Herkansing

Het cijfer voor de paper blijft staan, het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden hand-outs en verdere studieinformatie beschikbaar gesteld.

Literatuur

De gebruikte tekstedities en commentaren zijn via de studiezaal GLTC of de werkplekbank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar.

Tekstedities:

 • Mynors, R. ed., Catulli Veronensis Carmina (Oxford 1958);

 • Shackleton Bailey, D.R. ed., Q. Horati Flacci Opera (Stuttgart 1985);

 • Fedeli, P. ed., Sexti Properti Elegiarum Libri IV (Stuttgart/ Leipzig 1984);

 • Luck, G. ed., Albii Tibulli Aliorumque Carmina (Stuttgart 1988);

 • Owen, S.G. ed., Ovidius: Tristia (Oxford 1985);

 • Ramírez de Verger, A. ed., P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria: Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. altera (München/Leipzig 2006)

Commentaren:

 • Thomson, D.F.S.:Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary (= Phoenix 34 Suppl.).Toronto 1997 .

 • R.G.M. Nisbet/ M. Hubbard: A Commentary on Horace: Odes, Book 1, Oxford 1970 (alternatief: R.

 • Mayer: Horace. Odes, Book 1. Cambridge 2012).

 • R.G.M. Nisbet/ N. Rudd: A Commentary on Horace: Odes, Book 3, Oxford 2004.

 • R. Maltby: Tibullus, Elegies. Text, Introduction and Commentary, Cambridge 2002.

 • Dieter Flach: Properz. Elegien. Darmstadt 2011.

 • S. J. Heyworth / J. H. W. Morwood: A Commentary on Propertius, Book 3. Oxford 2001.

 • J.C. McKeown: Ovid, Amores. Text, Prolegomena and Commentary in four volumes, Leeds 1989.

 • R. Gibson: Ars amatoria. Text with Commentary, Cambridge 2003.

 • G. Luck: P. Ovidius Naso: Tristia, deel 2: Kommentar. Heidelberg 1977;

Secundaire literatuur (als algemene oriëntatie op het onderwerp):

 • Gold, B., A Companion to Roman Love Elegy (= Blackwell Introductions to the Classical World (Chichester/Malden, MA 2012)

 • Gaisser, J.H., Catullus (= Blackwell Introductions to the Classical World) (Chichester/Malden, MA 2009);

 • Davis, G., A Companion to Horace (= Blackwell Introductions to the Classical World (Chichester/Malden, MA 2010);

 • White, P., Promised Verse. Poets in the Society of Augustan Rome (Cambridge/London, 1993).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor vragen kunnen studenten contact opnemen met de studiecoördinator