Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus, en tot slot de Christelijke filosofie van de Late Oudheid. Onderdeel van het college is een eigen klein onderzoek in de vorm van van een kort essay (maximaal 4 pagina’s) naar aanleiding van een opgegeven thema.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede

 • kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat (bijv. vrije wil, determinisme, discursief denken). (I.iv, vii)

 • elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte. (I.vi)

Vaardigheden

De student leert:

 • (complexere) primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vii; onderzoeksvaardigheden).

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een paper (maximaal 4 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Zie Roosters Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 14 × 2 = 28 uur;

 • Voorbereiding college: 14 × 2 = 28 uur;

 • Essay-opdracht: 24 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 60 uur.

Toetsing

 • essay-opdracht (30%);

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Weging

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

In het geval van een onvoldoende eindcijfer dient het onvoldoende onderdeel herkanst te worden. Voor de essay-opdracht geldt dat wie de deadline mist, een onvoldoende voor de eerste poging heeft (dat wil zeggen, een te laat ingeleverd essay telt dus als een herkansing).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • communicatie met studenten.

Literatuur

 • Syllabus primaire teksten en studievragen (via Blackboard)

 • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via Blackboard).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. R.M. (Bert) van den Berg