Studiegids

nl en

Grieks: taalkunde

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de voor de analyse van de samenhang en communicatieve functie van teksten (discourse analysis).
Op college bestuderen we taalkundige aspecten van een aantal tekstpassages uit het genre komedie. Studenten doen een schriftelijk tentamen over deze teksten; daarnaast werken ze een taalkundige analyse van een tekstpassage uit in een mondelinge presentatie met ondersteuning van handout en Powerpoint.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis op het gebied van de Griekse taalkunde. Het college staat in het teken van taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op actuele theorievorming (I.i; I.ii;I.vii).

Vaardigheden

De student leert:

 • bestaande wetenschappelijke theorieën kritisch te bestuderen, deze theorieën kritisch te hanteren en een taalkundig onderzoek uit te voeren aan de hand van een onder begeleiding geformuleerde onderzoeksvraag (I.vii; II.iv; onderzoeksvaardigheden);

 • dit onderzoek samen met één of meer medestudent(en) te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint (presentatievaardigheden);

 • samen met één (of meer) medestudent(en) een onderzoek op te zetten en uit te voeren (II.iv; III.i en ii; samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 2 x 14 uur = 28 uur

 • voorbereiding colleges: 3 x 14 uur = 42 uur;

 • voorbereiding tentamen: 20 uur;

 • tentamen: 2 uur;

 • voorbereidende colleges presentatievaardigheden = 2 x 2 = 4 uur.

 • voorbereiden presentatie/handout: 38 uur.

 • presentaties: 6 uur

Ter voorbereiding op de presentaties worden studenten geacht de colleges Academische Vaardigheden bij te wonen, die worden verzorgd door het EAV.

Toetsing

 • Deel 1 (komische teksten): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 50%;

 • Deel 2 (discourse analysis): mondelinge presentatie met uitgebreide handout: 50%;

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. In geval van een onvoldoende eindcijfer na deze herkansing én een onvoldoende deelcijfer voor de presentatie, kan deze door een vervangende schriftelijke opdracht (paper) worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Het schriftelijke tentamen zal worden nabesproken op college. De mondelinge presentaties zullen na afloop van de presentatie-dag worden nabesproken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (presentaties, handouts)

Literatuur

 • Aristophanes, Knights, edited with an introduction, translation and commentary by Alan H. Sommerstein, Warminster 1981 of latere editie (Aris & Phillips Classical Texts).

Overige primaire literatuur zal worden aangeboden via Blackboard.
Overige secundaire literatuur zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker