Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1 (B/C groep).

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit gebeurt aan de hand van de reader Grieks voor iedereen (werktitel), die zich ten doel stelt de student in 24 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De teksten in de reader zijn (her en der licht aangepaste) bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de morfologie en de syntaxis, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.
De reader wordt op de voet gevolgd, met als doel de afronding van de reader aan het eind van Grieks taalverwerving 2a.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Grieks) beschikt over:

 • gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, taalontwikkeling, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek;

 • gedegen basiskennis van de Griekse vocabulaire en stamtijden.

Vaardigheden

De student leert:

 • basisvaardigheden om een vertaling van gelezen of ongelezen stof met annotaties te formuleren;

 • open vragen over in het bijzonder morfologische en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van deze tekst te beantwoorden;

 • actief te participeren in de discussie gedurende de colleges (mondelinge presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen twee colleges per week van in totaal: 31 uur;

 • voorbereiding colleges (drie uur per college): 42 uur;

 • zelfstudie en tentamenvoorbereiding: 67 uur.

Toetsing

 • tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden (30%);

 • eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst met open vragen over morfologie, syntaxis, vocabulaire en stamtijden en uit een vertaling niet voorbereide Griekse tekst (70%).

Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de tussentoets en eindtoets beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De tussentoets kan apart worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van aanvullend materiaal en voor het doen van mededelingen.

Literatuur

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen (werktitel), reader tegen kostprijs beschikbaar.

 • De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op Logeion en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet).

Indien de voorkeur uitgaat naar een papieren editie worden aangeraden:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Contact

Dhr. dr. M. Buijs