Studiegids

nl en

Overzicht Oude Geschiedenis 1: van Myceens Griekenland tot de Hellenistische wereld

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college beoogt de deelnemende studenten een algemeen overzicht te bieden van de Griekse geschiedenis vanaf de bouw van de eerste Myceense paleizen (1600 v. Chr.) tot en met de verovering van Ptolemeïsch Egypte door de Romeinen (30 v. Chr.). In het college staan de politieke, sociale, economische en religieuze geschiedenis centraal.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

 • overzichtskennis van de Griekse geschiedenis tussen 1600 v. Chr. en 30 v. Chr., mede in de context van de (Euraziatische) wereldgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op kennis van de politieke, sociale en religieuze geschiedenis.

 • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie), verbanden tussen militaire en maatschappelijke ontwikkelingen en gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Vaardigheden

De student leert de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college: 26 uur;

 • voorbereiden college: zie bestuderen literatuur;

 • bestuderen literatuur: 110 uur;

 • toetsing: 4 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, bestaande uit twee deeltoetsen.

Weging

Beide deeltoetsen tellen voor 50% mee in het eindcijfer.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen afzonderlijk worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt:

 • als communicatiemiddel

 • om teksten beschikbaar te maken

Literatuur

Ter aanschaffing:

 • L. de Blois & R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum 2017).
  Aan te bevelen is ook:

 • F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam, 2008 of later).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

De bladzijden die voor de deeltentamens moeten worden bestudeerd, zullen in het eerste college bekend worden gemaakt.

Contact

Prof. Dr. J. K. (Jürgen) Zangenberg