Studiegids

nl en

Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus beoogt in de eerste plaats om de studenten te laten kennismaken met de wetenschappelijke aspecten van de studie Kunstgeschiedenis en in de tweede plaats is ze bedoeld om de overstap van de vooropleiding naar het WO te versoepelen. De cursus start met een introductieweek, waarin de studenten wegwijs worden gemaakt in de digitale leeromgeving van de universiteit en tijdens excursies inzicht krijgen in wat het vakgebied behelst. De studenten maken kennis met het visuele karakter van de studie door bezoeken te brengen aan musea en andere erfgoedcollecties en het bekijken van architectuur.

Na de kennismakingsweek in de eerste week aan het begin van het semester worden de studenten in het eerste blok van zes weken geïntroduceerd in het academische karakter van de discipline door middel van colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen. In de cursus maken de studenten kennis met academische vaardigheden door het analyseren van teksten en het schrijven van drie korte werkstukken.

Daarnaast wordt in drie werkcolleges van twee uur elk, verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, aandacht besteed aan:

 • algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën;

 • leesstrategieën: skimming, technieken snellezen;

 • geheugentechnieken: basistechnieken voor het onthouden en kunnen reproduceren van feiten en andere kennis;

Leerdoelen

 • Studenten leren het verschil te begrijpen tussen VWO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis en leren op elementair niveau te kunnen werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • Studenten verwerven de competenties nodig voor een adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding.

 • Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke benadering inzake de visuele aspecten van verschillende vormen van kunst op basis van confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Studenten maken kennis met verschilllende typen wetenschappelijke bronnen en literatuur en leren een wetenschappelijke bibliotheek te gebruiken.

 • Studenten leren tekstbegrip te verkrijgen met behulp van verschillende leesstrategieën.

 • Studenten leren op elementaire wijze concrete objecten te kunnen bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek te traceren en te evalueren.

 • Studenten leren schrijfopdrachten te maken met behulp van kunsthistorische bronnen.

 • Studenten leren Blackboard en de daarop digitaal gefaciliteerde groepsopdrachtendiscussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en inlevermodules voor schriftelijke werkstukken te gebruiken.

Rooster

Tijdens de introductieweek (3-7 september):

 • maandagmorgen 3 september (introductie 1, 10-12 uur; daarna een middag georganiseerd door de Leidse Kunsthistoriche Vereniging)

 • dinsdag (4/9) een dagexcursie naar Amsterdam

 • vrijdagmorgen 7 september (introductie 2, 9-11 uur)

In Blok 1 zijn er 5 parallelgroepen:

Maandag 11-13 uur (Groep A) / Dinsdag 9-11 (Groep B) / Woensdag 9-11 uur (Groep C en D) / Woensdag 19-21 (Groep E)

Op 1 en 2 oktober is er een college over het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek. Deze vindt plaats in de Vossiuszaal van de UB. Voor dit college geldt een ander rooster. Houd de aankondigen op Blackboard in de gaten!

Daarnaast volgt iedere student twee modules bij het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. Deze zijn gepland op maandagochtend van 9-11 uur. De indeling van de groepen en de data verschijnt begin september op Blackboard.

Voor het definitieve rooster zie de rooster Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • werkcollege

 • excursies

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

16 uur: twee dagexcursies (inclusief reizen)
04 uur: twee introducties in de introductieweek
12 uur: werkcolleges bronnen en literatuur
06 uur: expertisecentrum Academische Vaardigheden
38 uur: bestuderen en analyseren van de literatuur
54 uur: schrijven van drie werkstukken
—-
140 uur

Toetsing

 • twee papers van ca. 1000 woorden elk (2×30%).

 • eindwerkstuk van ca. 1500 woorden (40%).

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van drie werkstukken en actieve deelname tijdens de werkcolleges en excursies. De eerste versie van elk werkstuk paper wordt van commentaar voorzien. De versie die aan de hand van het commentaar is herschreven wordt beoordeeld.

Actieve deelname aan de excursies en de werkcolleges in het kader van het mentoraat telt als praktische oefening (en is dus verplicht).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet het eindwerkstuk in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het downloaden van werkstukken via Turnitin of SafeAssign

 • de communicatie tussen de studenten en de docenten

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Teksten die via Blackboard/Internet geraadpleegd kunnen worden.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dr. A.K.C. (Arthur) Crucq (coördinator)

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis.

Opmerkingen

N.v.t.