Studiegids

nl en

Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografische en iconologische methodologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste helft van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als beeldtraditie, de context waarin De Nachtwacht van Rembrandt moet worden geplaatst en de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17de eeuw door verschillende kunsthistorici wordt geïnterpreteerd.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis. De leerdoelen zijn:

 • Studenten leren de belangrijkste iconografische thema’s in de Westerse kunstgeschiedenis te herkennen: Griekse mythen, Bijbelverhalen en profane thema’s.

 • Studenten leren het instrumentarium te beheersen om tot (pre-)iconografische analyse te komen (iconografische woordenboeken, Iconclass en online referentiemateriaal)

 • Studenten leren een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre)-iconografisch te beschrijven.

 • Studenten leren iconografische beeldtradities te analyseren.

 • Studenrten verwerven kennis van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Zelfstandig uitvoeren van een iconografische opdracht

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 14 weken
14 uur: Voorbereiding colleges
18 uur: Inlezen voor en maken van een iconografische beschrijving (deeltoets 1: take home-opdracht)
22 uur: Bestuderen van wetenschappelijke literatuur en deelname aan deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met gesloten vragen)
58 uur: Voorbereiden deeltoets 3, een schriftelijke eindtoets over collegestof en het boek van Van Straten
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%), take home-opdracht: de iconografische beschrijving van een object.

 • Deeltoets 2 (30%): schriftelijk tentamen met gesloten vragen over drie artikelen.

 • Deeltoets 3 (40%): schriftelijk tentamen in de vorm van enkele essayvragen over de collegestof.

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Voor deeltoets 3 is een cijfer van lager dan 5.0 niet toegestaan. Een onvoldoende voor deeltoets 1 kan gecompenseerd worden met een voldoende voor deeltoets 2.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen - voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat:

 • de powerpoint-presentaties van de colleges;

 • links naar de artikelen;

 • links naar handige internetsites;

 • de opdrachten voor de ‘take-home toets’;

 • een proeftentamen.

Literatuur

 • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie (meest recente druk), Bussum: Coutinho.

 • Theo Veenhof (red.), Hall’s iconografisch handboek (meest recente druk), Leiden: Primavera Pers.

 • Een Bijbel (Oude en Nieuwe Testament).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.E.W. (Marion) Boers-Goosens (docent)

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

N.v.t.