Studiegids

nl en

Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege staat de Nederlandse kunst en cultuur van circa 1450 tot 1700 centraal. Het belangrijkste doel van de cursus zal zijn de samenhang te tonen tussen artistieke wedijver en de wetten van vraag en aanbod binnen de kunstmarkt van de vroegmoderne tijd. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt de Nederlandse beeldende kunst in haar cultuurhistorische context geplaatst. Afzonderlijke colleges zijn gewijd aan kunstenaars als Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hieronymus Bosch, Hendrick Goltzius en Rembrandt. Bovendien wordt aandacht besteed aan de landschaps- en stillevenschilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tijdens de cursus wordt bijvoorbeeld het 'businessmodel' van Rembrandt behandeld, maar ook de invloed die de commercialisering van de kunstmarkt had op de stilistische ontwikkelingen binnen de landschapsschilderkunst en het huidige kunsthistorische debat over de interpretatie van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw.

Leerdoelen

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepen de studenten tijdens de cursus het inzicht in de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de tweede helft vijftiende eeuw tot en met de Gouden Eeuw en de beeldende kunsten in die periode.

 • Studenten leren objecten uit de bestudeerde periode te duiden naar vervaardiger, plaats van vervaardiging (Amsterdam, Haarlem, Leiden, etc.) en datering.

 • Studenten leren de belangrijkste kunstvormen in de behandelde periode (schilder- en tekenkunst, grafische kunsten) aan een kritisch en analytisch oordeel te onderwerpen, met aandacht voor vorm, functie, inhoud, materiaal en techniek.

 • Studenten leren kunstobjecten te plaatsen in de historische en economische context waarin ze zijn ontstaan.

 • Studenten ontwikkelen de vaardigeden die nodig zijn voor het beoordelen van de kunst van de Gouden Eeuw met behulp van de artistieke en theoretische criteria die in de wetenschappelijke literatuur zijn geformuleerd.

 • Studenten ontwikkelen inzicht in de verschillende benaderingswijzen van kunst en cultuur van de Gouden Eeuw, door het bestuderen van toonaangevende artikelen.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Bronnenonderzoek via internet

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
13 uur: Voorbereiding colleges, gemiddeld 1 uur per week
14 uur: Deeltoets 1: bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiding van de toets
30 uur: Deeltoets 2: maken van een ‘take-home’ opdracht; onderzoek doen en schrijven
55 uur: Deeltoets 3 (eindtoets): bestuderen van de opgegeven stof
02 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%): een schriftelijk tentamen over het boekje De Noord-Nederlandse kunstmarkt in de 17e eeuw. Deze toets kan niet worden herkanst, maar een onvoldoende kan wel worden gecompenseerd.

 • Deeltoets 2 (30%): een take-home opdracht; het schrijven van een verslag aan de hand van vragen over een boedelinventarisonderzoek naar werk van één specifieke kunstenaar aan de hand van een internetbron. Deze toets kan niet worden herkanst, maar een onvoldoende kan wel worden gecompenseerd.

 • Deeltoets 3 (40%): een schriftelijk eindtentamen met enkele open vragen over de hele collegestof en een aantal artikelen. Een cijfer lager dan 5 is niet toegestaan. Dit tentamen kan worden herkanst.

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt .

Blackboard

Het materiaal op Blackboard bevat :

 • de powerpoints van de colleges, weblectures

 • links naar de artikelen met voorbeeldvragen

 • een reader in het Engels over Nederlandse kunst van ca. 1400 – 1950

 • de instructies voor de onderzoeksopdracht en een link naar de bron op internet

 • een proeftentamen

 • de uitwerking van de take-home opdracht

Literatuur

 • Marion Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, Hilversum: Verloren, 2012. ISBN 9789087042882

 • Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.E.W. (Marion) Boers-Goosens (docent)

Of neem contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

N.v.t.