Studiegids

nl en

Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. In dit werkstuk laat de student zien dat hij/zij een wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en uitvoeren. Het onderwerp wordt gekozen binnen de specialisatie van de student en vastgesteld in overleg met de begeleidende docent. Het verdient de voorkeur om dit onderwerp inhoudelijk aan te laten sluiten bij het onderwerp van het BA3 werkcollege of van de hoorcolleges Onderzoeksperspectieven. Voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is. Deze onderwerpen komen aan bod in het Seminar Bachelor Eindwerkstuk (kunstgeschiedenis). Het is dan ook de bedoeling dat dit succesvol wordt afgerond, alvorens studenten starten met het Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

  • Studenten leren onder begeleiding van een vakdocent grotendeels zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang op te zetten en uit te voeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante methoden en technieken.

  • Studenten leren een duidelijke en praktisch uitvoerbare kunsthistorische onderzoeksvraag te formuleren.

  • Studenten leren de voor de beantwoording van de hierboven genoemde onderzoeksvraag benodigde bronnen en literatuur te verzamelen.

  • Studenten leren op basis van eigen onderzoek – materiaalselectie en –analyse – een beargumenteerde conclusie te formuleren.

  • Studenten leren onderzoeksresultaten zelfstandig te verwerken in een helder en bondig wetenschappelijk betoog van ongeveer 8500 woorden (dit komt overeen met circa 15 pagina’s, regelafstand 1.5, exclusief noten en literatuur).

Rooster

Voor de tijdplanning bij dit onderdeel raadpleeg de relevante informatie op Blackboard, met name [1819] BA eindwerkstuk Kunstgeschiedenis.

Onderwijsvorm

  • Zelfstudie en werkstukbegeleiding.

Studielast

Totale studielast voor dit studieonderdeel: 10 ects (280 uur)

—-
280 uur

Toetsing

  • Werkstuk (100%)

Het eindwerkstuk bedraagt 8.500 woorden (+/- 5%) inclusief noten, bibliografieën en bijlagen. Dat is ongeveer 17-21 pagina’s.

Alle bachelor eindwerkstukken dienen tenminste digitaal te worden ingeleverd. De student maakt met de begeleidende docent afspraken over het aanleveren van exemplaren op papier.

Voor het inleveren is er een Blackboard-site – [1819] BA eindwerkstuk Kunstgeschiedenis – alwaar onder de knop Assignments de definitieve versie van het werkstuk kan worden ge-upload.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie over de ins en outs van het schrijven van een BA eindwerkstuk.

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp van het eindwerkstuk en in samenspraak met de begeleidende docent.

Aanmelden

Via een inschrijfformulier tijdens het BA seminar eindwerkstuk bij de docent van het seminar. De examencommissie beoordeelt het gekozen onderwerp en wijst een begeleider toe.

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:

Of neem contact op met de studiecoördinator.

Opmerkingen

N.v.t.