Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een thema aan de hand van de bronnen op Blackboard die zij zelf aanvullen met relevante secundaire literatuur. De cursus is gericht op het verwerven van academische vaardigheden, zowel het mondeling als schriftelijk presenteren van informatie. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het maken van een onderzoeksopzet, het formuleren van een vraagstelling, het ordenen van materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling referaat en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Het geleerde in de werkcolleges wordt getoetst aan de hand van kunstwerken en architectuur in de musea en de stedelijke context van een belangrijk cultureel centrum in Nederland.

Twee werkcolleges van twee uur elk uit deze reeks worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, waarin aandacht wordt besteed aan:

 • Onderzoeksvaardigheid: argumentatieleer.

 • Mondelinge presentatievaardigheid: presentatietechnieken en het optimaal gebruik van PowerPoint.

Leerdoelen

 • Studenten leren een kritische bespreking te houden van een kunstwerk uit Gardner’s Art through the Ages: A Global History.

 • Studenten leren onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Studenten leren onder begeleiding een onderzoeksvraag over een specifiek kunstwerk of kunsthistorische kwestie kritisch te analyseren en te ontleden in deelvragen.

 • Studenten leren aan de hand van een door de docent opgedragen thema en kunsthistorische onderzoeksvraag de voor de vraagstelling relevante literatuur en andere bronnen te vinden, te raadplegen en te verwerken.

 • Studenten leren soorten argumentaties in een betoog te herkennen.

 • Studenten leren een onderzoeksopzet en een vraagstelling te presenteren aan hun medestudenten en leren daarbij effectieve presentatietechnieken in te zetten (zoals PowerPoint of Prezi).

 • Studenten leren kritische vragen te stellen in reactie op de presentaties en het schriftelijk werk van hun medestudenten en leren opbouwende kritiek te geven.

 • Studenten leren een betoog te onderbouwen in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

 • Studenten leren een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding toe te passen.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ECTS (140 uur)

28 uur: Werkcolleges academische vaardigheden
14 uur: Voorbereiden en houden van een presentatie
18 uur: Lezen van materiaal en literatuuronderzoek met tussentijds verslag
20 uur: Excursie, inclusief bijbehorende opdracht
60 uur: Maken van het werkstuk en het schrijven van een eindversie op basis van commentaren van de docenten —-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (15%): mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 2 (15%): onderzoeksopzet, literatuuronderzoek en andere tussentijdse opdrachten.

 • Deeltoets 3 (70%): eindwerkstuk van circa 2.500 woorden, excl. noten en literatuur.

 • De voorbereiding van en deelname aan de excursie(s) en de seminars georganiseerd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV) tellen als praktische oefening. Deelname hieraan is verplicht

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Blackboard.
De schrijfopdrachten behorende tot deeltoets 1 en 3 worden via Turnitin op Blackboard ingeleverd.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Geen contractonderwijs

Contact

Dr. A.K.C. (Arthur) Crucq (coördinator)

Of neem contact op met de studiecoördinator.

Opmerkingen

 • Korte excursies maken deel uit van het programma en zijn verplicht.

 • Excursies vereisen een goede conditie.

 • De kosten van de excursies bedragen niet meer dan EURO 100,- (wijzigingen voorbehouden)

BELANGRIJKE OPMERKING: dit vak is een aanvullende eis bij het bindend studie advies (BSA) van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis. Het betekent dat dit vak gehaald moet zijn om te mogen doorstuderen. Zie het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs en Examen Regeling.