Studiegids

nl en

Licht op Italië

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

‘Licht op Italië’ is een cursus die uit twee onderdelen bestaat: lezingen en literatuurstudie. De lezingen vinden plaats tijdens een tweetal studiedagen, met telkens vijf à zes sprekers. De studiedagen vinden doorgaans plaats gedurende het tweede semester, in Amsterdam, Utrecht of elders. De lezingen op de beide studiedagen hebben telkens een centraal thema. Op de eerste studiedag is het thema een nog te bepalen kunstenaar, op de tweede studiedag staan de steden in Italië centraal die doel van een excursie vormen van één of meer van de deelnemende universiteiten. De lezingen betreffen veelal lopend onderzoek van de sprekers. Tezamen bieden beide studiedagen dus een goed beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van het Nederlandse onderzoek naar Italiaanse kunst.

Leerdoelen

  • Studenten verdiepen hun kennis van en inzicht in onderwerpen en thema’s uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst en cultuur.

  • Studenten verwerven bekendheid met en inzicht in het lopend onderzoek naar Italiaanse kunst door specialisten die aan verschillende universiteiten en musea verbonden zijn.

  • Studenten leren kritische vragen te stellen bij de in de cursus gepresenteerde onderzoeksresultaten.

  • Studenten verwerven de vaardigheden om onafhankelijk van het onderwerp van studie een verantwoorde keuze te maken uit verschillende courante benaderingen in de kunstgeschiedenis.

Rooster

De studiedagen vinden in het eerste en tweede semester plaats; het tentamen en de herkansing op een nader te bepalen moment in het tweede semester. Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

012 uur: Bijwonen van 2 studiedagen van elk zes uur
012 uur: Voorbereiding op de studiedagen
114 uur: Literatuurstudie ter voorbereiding op het tentamen
002 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

  • Het schriftelijk tentamen bestaat uit vijf à zes essayvragen over de lezingen en de opgegeven literatuur. Voor elke vraag is maximaal tien punten te behalen en het totaal wordt door het aantal vragen gedeeld. Na het tentamen wordt er gelegenheid tot inzage geboden, met mondelinge toelichting op de wijze waarop de antwoorden gehonoreerd zijn.

Compensatie: De toets dient in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende).

Herkansing: De toets kan éénmaal worden herkanst.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor mededelingen.

Literatuur

Is afhankelijk van de inbreng van de participerende sprekers en wordt op een later moment bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman (coördinatie)

Opmerkingen

N.v.t.