Studiegids

nl en

Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding Esthetica, in Bachelor jaar 2.

Beschrijving

De cursus is verdeeld in twee blokken.

Blok A: Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Tijdens het eerste blok van 2x zes colleges, die beide door alle studenten worden gevolgd, staan belangrijke publicaties centraal die als mijlpalen worden beschouwd binnen de kunsthistorische wetenschap. Tijdens dit responsiecollege maken de studenten kennis met methodologie en met het kunsthistorisch debat in heden en verleden. De docenten maken daarbij gebruik van voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiendeis in Leiden. Studenten bekwamen zich gedurende deze cursus in het reflecteren op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis.

Blok B: Perspectieven op de kunsthistorische beroepspraktijk

Tijdens het tweede blok van zes excursies, waaruit de studenten er drie kiezen, staan de beroepsperspectieven binnen de kunstgeschiedenis centraal. De studenten maken kennis met diverse instituten en de kunsthistorici die daar werken, zoals de educatieve dienst van een museum, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bij de excursies horen gevarieerde schrijfopdrachten die geformuleerd zijn in overleg met medewerkers van de bezochte instellingen.

Leerdoelen

Leerdoelen Blok A: Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

 • Studenten leren vertrouwd te raken met de theorieën en onderzoeksmethoden van belangrijke kunsthistorische denkers uit heden en verleden als Panofsky, Pevsner en Gombrich en recenter Clark, Krauss en Belting.

 • Studenten leren teksten van belangrijke kunsthistorische denkers in hun veelzijdigheid te analyseren en leren daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te beantwoorden.

 • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in een zelfgekozen onderzoeksveld.

 • Studenten verwerven inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD-niveau, dat aan de hand van deze geboden invalshoeken en methodes mogelijk is.

Leerdoelen Blok B: Perspectieven op de kunsthistorische beroepspraktijk

 • Studenten verwerven inzicht in de beroepsmogelijkheden binnen de kunstgeschiedenis.

 • Studenten leren diverse schrijftaken uit te voeren die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk, zoals het schrijven van een recensie, het schriftelijk beoordelen van een website of het opstellen van een subsidieaanvraag.

Rooster

 • De student volgt beide collegereeksen!

 • Excursies (tweede helft van het semester): in principe op donderdagmiddagen.

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Responsiecollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursies

Deelname aan de excursies is verplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgave van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 1x bij een excursie afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast 5 ects (140 uur)

Blok A (sept – dec):

24 uur: Bijwonen responsiecolleges (2 uur p.w. x 12 weken)
24 uur: Voorbereiden college (literatuurstudie)
34 uur: Samenstellen portfolio

Blok B (okt-dec):

12 uur: 3 excursies van circa 4 uur
06 uur: Voorbereiden excursies
40 uur: Maken van een opdracht voor portfolio
—-
140 uur

Toetsing

Toetsing blok A:

De deelnemende docenten geven opdrachten van elk 200 woorden, die slechts beantwoord kunnen worden na grondige bestudering van de geselecteerde tekst(en) van en over de behandelde kunsthistorici. De opdrachten bepalen samen 50% van het eindcijfer voor het gehele vak.

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindresultaat wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de opdrachten plaatsvindt. Er vindt in ieder geval een nabespreking plaats indien een student hier een verzoek toe doet, binnen 30 dagen na bekendmaking van het eindresultaat.

Toetsing blok B:

Drie schrijftaken van circa 500 tot 750 woorden elk. Hiermee wordt een portfolio opgebouwd. De drie opdrachten samen bepalen 50% van het eindcijfer voor het gehele vak.

Compensatie:

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing:

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en uitslagen van deelcijfers in het grade center.

Literatuur

Richard Shone, John-Paul Stonard, The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. Londen: Thames & Hudson, 2013. Aanvullende korte teksten worden via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman

Opmerkingen

De excursies in het tweede blok zijn verplicht. Ze nemen meestal één dagdeel in beslag. De meeste reisdoelen zijn op beperkte afstand van Leiden. Indien het niet mogelijk is om aan een excursie deel te nemen, moet een vervangende opdracht worden uitgevoerd.