Studiegids

nl en

Literatuur tentamen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis met succes hebben afgerond. Verdere toegangseis: twee afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) of het equivalent daarvan.

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s (exclusief eventuele afbeeldingen), functioneert als oriëntatie op en/of verdieping bij het bachelorwerkstuk in een van de specialisaties van de BA. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Deze docent kan eventueel ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

  • Studenten leren op academisch niveau een selectie kunsthistorische boeken en artikelen kritisch en in samenhang te bestuderen en te evalueren.

  • Studenten leren onderbouwde kritiek te geven op een breed scala aan kunsthistorische teksten, met aandacht voor en begrip van de structuur, redenatie en argumentatie in deze teksten.

  • Studenten verwerven de kennis en het inzicht, nodig om verschillende vormen van kunst en media van een specifiek cultuurgebied en/of een specifieke periode te relateren aan productiemethoden en de wijze waarop deze kunstvormen in heden en verleden zijn geïnterpreteerd.

  • Studenten leren onderscheid te maken tussen verschillende benaderingen en theoretische kaders in de kunsthistorische discipline en weten deze in te zetten bij de bestudering van verschillende vormen van kunst en media.

  • Studenten leren 'topics' op het gebied van de geschiedenis van kunst en cultuur, en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar, in verband te brengen met de maatschappelijke relevantie van diverse media- en kunstvormen en / of het functioneren van collecties en musea.

  • Studenten leren kunsthistorische literatuur analytisch te lezen en leren er een beredeneerd oordeel over te vellen in een gesprek met een ervaren kunsthistoricus.

Rooster

Datum en tijd van het mondeling literatuurtentamen wordt individueel afgesproken met de betrokken docent. De duur van het tentamen kan per docent verschillend zijn, maar ligt gewoonlijk ergens tussen 1 en 3 uur.

Onderwijsvorm

  • Literatuurstudie (zelfstudie).

Studielast

De totale studielast voor een literatuurtentamen is 5 ects (140 uur)

138 uur: Bestuderen van circa 700 pagina's wetenschappelijke literatuur (à 5 pagina's/uur, exclusief beeldmateriaal)
2 uur: Mondeling tentamen —-
140 uur

Toetsing

  • Mondeling tentamen van circa 1 tot 3 uur (100%).

Compensatie: niet van toepassing.

Herkansing: De toets kan éénmaal worden herkanst.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met een docent samengesteld en zal in beginsel bestaan uit een persoonlijke keuze uit een vastgestelde lijst per afstudeerrichting. Zo kan het literatuurtentamen een goede voorbereiding zijn op het BA eindwerkstuk. In totaal lees je circa 700 pagina’s (uit een mix van boeken en wetenschappelijke tijdschrijften).

Aanmelden

Meld je voor dit studie-onderdeel aan bij de Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Niet van toepasssing.

Contact

Studiecoördinator BA Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

Het literatuurtentamen kan in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden als alternatief voor een component van het studieprogramma van de BA Kunstgeschiedenis of de premaster Arts and Culture. In alle gevallen is toestemming van de Examencommissie noodzakelijk. Neem bij vragen contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis.