Studiegids

nl en

Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis hebben afgerond. Voor externe studenten geldt dat zij vergelijkbaar onderwijs op het vakgebied van de Kunstgeschiedenis moeten hebben genoten.
Aanvullende toegangseis: er dient minimaal een verplicht BA2 werkcollege met goed resultaat afgerond te zijn.

Beschrijving

De werkgroep vormt de verplichte voorbereiding op de excursie naar Florence in 2018. Bestudeerd worden, zoveel mogelijk in onderlinge samenhang, de Florentijnse architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst tussen ca. 1000 en 1600. Het betreft de architectuur en inrichting van kerken, kloosters, stadspaleizen, de in openbare ruimten opgestelde kunstwerken en de rijke collecties van de Florentijnse musea. Tijdens de colleges wordt ook aandacht besteed aan de periodisering van de kunstgeschiedenis en aan het gebruik van een brontekst als Vasari’s levensbeschrijvingen. Voorts komen onderwerpen van cultuurhistorische aard aan de orde, zoals de Florentijnse politiek, het kunstmecenaat van de grote Florentijnse families, stedelijke trots, kloosterordes en de relatie tussen stad en platteland.

Het werkcollege bestaat uit inleidende colleges door de beide docenten en referaten van de deelnemende studenten. De excursie zelf wordt gevormd door een meerdaagse reis naar Florence, met een regulier dagprogramma tussen ca. 09.00 en 17.00 uur, waarvan echter in uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden. De data worden aan het begin van het werkcollege bekend gemaakt.

Leerdoelen

 • Studenten verdieoen zich zelfstandig in een onderwerp dat gerelateerd is aan het excursiedoel (=Florence) in een kunstvorm naar keuze (architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst of kunstnijverheid) en daarbij gebruik kunnen maken van het kunsthistorische apparaat, met toepassing van kennis van technische en materiële aspecten, vanuit invalshoeken als vorm, inhoud en functie op de bestudeerde kunstwerken.

 • Studenten vewerven kennis over, en inzicht in, de specifieke geschiedenis van de kunstproductie in Florence, maar ook Siena, beide in Toscane, met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen de diverse kunstdisciplines.

 • Studenten verwerven deskundigheid in het naar tijd en plaats determineren van representatieve objecten van de kunstgeschiedenis van Florence en Siena en het vermogen de kenmerkende eigenschappen van werken van zulke invloedrijke kunstenaars als Brunelleschi, Donatello, Michelangelo en door hen beïnvloede kunstenaars te kunnen identificeren.

 • Studenten leren in de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek duidelijk maken dat en hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis zinvol op elkaar betrokken kunnen worden.

 • Studenten leren een eigen onderzoek te presenteren op een wetenschappelijk niveau: mondeling in een door PowerPoint ondersteunde presentatie van max. 15 minuten en schriftelijk in een paper van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurlijst.

Rooster

Voor het rooster zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

24 uur: Bijwonen college
24 uur: Voorbereiding college
16 uur: Voorbereiding vraagstelling en literatuurlijst
40 uur: Voorbereiding en verzorging presentaties
40 uur: Voorbereiding schriftelijk tentamen 60 uur: Excursie
76 uur: Voorbereiden en schrijven werkstuk
—-
280 uur

Toetsing

 • Bibliografie en vraagstelling (10%)

 • Presentatie-opdracht, door PowerPoint-ondersteund referaat van maximaal 15 minuten (10%)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen: 20%

 • Afsluitend, schriftelijk werkstuk van circa 3500 woorden, excl.noten en literatuurlijst (= 6-7 pagina’s met 1.5 regelafstand): 60%

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan. Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).

Herkansing: het afsluitend werkstuk kan bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van PowerPoints van literatuur en voor mededelingen omtrent programma, te bestuderen literatuur e.d.

Literatuur

 • Nader te bepalen.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dr. E. Grasman

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Florence en Berlijn. De indeling van de excursie-groepen wordt in eerste instantie door de opleiding gemaakt. Studenten kunnen onderling plaatsen uitwisselen.

 • Voor de alternatieve excursiebestemming Berlijn, zie: Excursiewerkcollege Berlijn

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • De excursie week vindt plaats van 20 t/m 27 mei 2019

 • De kosten van de excursie bedragen circa EURO 750,-

 • Per persoon is er een excursievergoeding van circa EURO 150,-

 • In het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence is een beperkt aantal slaapplaatsen beschikbaar.

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvorens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.