Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 111 uur

 • Tentamens: 3 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen en mogelijk enkele gesloten vragen, bv multiple choicem, over hoorcollege, handboek en reader)

 • Deeltoets 2 Schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen en mogelijk enkele gesloten vragen, bv multiple choice over hoorcollege, handboek en reader)

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Studiemateriaal

Literatuur

 • History of Western Society Volume 1.2, Since 1300 (12th Edition) John P. McKay, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks, Merry. E Weisner-Hanks, Joe Perry. Bedford. ISBN 9781319001551

 • Verdere literatuur volgt tijdens de colleges via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Coördinator: Prof.dr. J.F.J. Duindam

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege AGN.