Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

-

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de contemporaine geschiedenis.

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen in twee deeltoetsen (ieder 50%) van ieder vijf vragen waarin beide leerdoelen getoetst worden.

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

Literatuur

 • John P. McKay, Clare Haru Crowston , Merry E. Wiesner-Hanks en anderen A History of Western Society Since 1300, Twelfth Edition ISBN-10: 1-319-04040-3; ISBN-13: 978-1-319-04040-6.

 • Reader Algemene Geschiedenis Contemporaine Tijd (Aanvullende teksten op McKay behoren tot de examenstof)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

C.A. Engberts MA

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege AGC.